УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД,


Считано от 01.04.2019 г. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, на основание сключено допълнително споразумение към договор №92-00-1 с Асоциацията по ВиК на обособената територия за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, предоставя ВиК услуги на територията на Община Ботевград.


Дружеството предоставя гратисен период до 31.05.2019 г.на всички потребители на ВиК услуги за промяна на партидите им:


- пререгистрация при смърт на потребител - физическо лице;


- узаконяване на съществуващи отклонения, които не преминават през технически средства за измерване на вода/водомери/.


Потребители на ВиК услуги, съгласно чл. 2/1/ от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребители на ВиК оператор „Водоснабдяване и канализация” ЕООД София, са:


1. Юридически или физически лица - собственици, ползватели и притежатели на вещно право на строеж на имоти, за които се предоставят ВиК услуги;


2. Юридически или физически лица - собственици или ползватели на имоти в етажна собственост;


3. Предприятия, ползващи води от водоснабдителните мрежи на населените места за технологични нужди или подаващи я на други потребители след съответната обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води;


Гратисният период до 31.05.2019 г. е за всички потребители, които са длъжни:


- да ползват ВиК услуги само чрез законно изградени и присъединени към водоснабдителната и канализационната система отклонения;


- при смърт на потребител - физическо лице, наследниците или лицето, придобило имота по силата на договор за гледане и издръжка или по завещание, са длъжни да подадат заявление до ВиК оператора за промяна на партидата, като представят за справка удостоверение за наследници или акт за собственост.


На потребители, които не предприемат действия за промяна на партидата си, ще бъде преустановено или прекратено доставянето на питейна вода и/или отвеждането и пречистването на отпадъчни води.