Чрез публичен търг Община Ботевград ще отдаде под наем за срок от две години част от административната сграда на общинската фирма „ВиК Бебреш”, която се намира на ул. „Цар Иван Шишман”. Намерение да наеме общинската собственост е заявено от ВиК ЕООД - София, което от първи април тази година стопанисва общинската ВиК инфраструктура и предоставя ВиК услуги на територията на община Ботевград. Държавното дружество е поискало да ползва под наем два от общо трите етажа на сградата. Затова от общинската администрация внесоха корекция в докладната до местния парламент, отнасяща се до първоначалната тръжна месечна наемна цена. От 3 844.50 лв. тя става 2 856 лв. Цената е формирана както следва: първи и втори етаж с разгърната застроена площ от 494 км.м – 1 976 лв. /по 4 лв. на кв.м./; гараж с площ от 18 кв.м. – 36 лв. /по 2 лв. на кв. м./; поземлен имот с площ от 563 кв.м. – 844.50 лв. /по 1.50 на кв.м./.


Предложението бе включено в дневния ред на редовното заседание на ОбС, което се проведе миналия четвъртък. По време на дебата съветникът Георги Георгиев се прояви като яростен защитник на държавното дружество, предлагайки общинският имот да бъде предоставен за безвъзмездно ползване и стопанисване на техническия район на ВиК - София ЕООД. Според него наемът щял да окаже влияние върху цената на водата. В опит да защити предложението си съветникът добави, че „общината няма да забогатее”, получавайки тези пари. 


„По Вашата логика не трябваше да купуват и нови багери за стотици хиляди левове, защото това влиза в цената на водата. Тогава дайте да гласуваме да не докарват нова техника или да излезем с декларация: Не купувайте нова техника, защото ще ни се вдигне цената на водата!; Не си увеличавайте заплатите, защото ще ни се вдигне цената на водата!”, отговори кметът Иван Гавалюгов. Той определи като евтин популизъм изказването на Георги Георгиев. „Наемът е някакъв пренебрежително малък процент от разходите на търговското дружество, което обслужва територията на цялата Софийска област. Този разход няма да доведе до увеличаване на цената на водата и с една стотинка. Недейте популистки да заблуждавате хората!”, заяви още кметът Гавалюгов. Той припомни на Георгиев, че на една от предишните сесии ОбС е гласувал сградата на ВиК Бебреш да бъде включена в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти, в раздела за отдаване под наем. „Вие гласувахте да я отдадем под наем, а сега правите съвсем други предложения”, допълни кметът и призова съветника да бъде последователен и да мисли логично. 


От страна на Георги Георгиев последва реплика, че в залата се гласуват предложения, които са неясни, както и че той понякога гласувал без да разбере за какво става дума. Изказването му предизвика смях в залата. 


Съветникът Тихомир Найденов отбеляза, че парите от наема ще се харчат за хората в общината, а не за нещо друго.  


Председателят на Общинския съвет Любомир Лилов се обърна към Георгиев да формулира предложението си, за да го подложи на гласуване. В залата обаче се чуха възгласи, че то е незаконосъобразно, тъй като Общинският съвет първо трябвало да промени предходно свое решението, с което имотът е включен в Програмата за управление и разпореждане с общински имоти, в раздел „Имоти, които общината има намерение да отдаде под наем”, но то не е в обсега на дебатираната докладна.    


Съветникът Дамян Маринов поиска юрист да се произнесе по предложението. Христо Якимов потвърди, че то действително е незаконосъобразно. Тогава Георги Георгиев заяви, че го оттегля.


Предложението на общинското ръководство за отдаване на част от сградата на „ВиК Бебреш”  чрез публично търг с тайно наддаване събра 21 гласа „за” и 2 „въздържал се” – Георги Георгиев и Йордан Йорданов.   


На третия етаж на сградата ще се съхранява архивът на общинската фирма. Там ще се помещава и кабинетът на нейния управител – Цветозар Гаврилов. На сесията в четвъртък Общинският съвет даде съгласие той да се разпорежда с материални активи на дружеството /автомобили, малогабаритна техника и материали от склада/ и с пасиви – задължения към доставчици, чрез прехвърляне след договаряне с „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – София по реда на съответните разпоредби в Наредбата за упражняване правото на собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските дружества по пазарни цени, определени от лицензиран оценител. Разпореждането с пасивите на дружеството трябва да е на стойност, равна на пазарните цени на активите, предмет на разпоредителната сделка.


Цветозар Гаврилов ще остане на своя пост до назначаване на ликвидатор на общинската фирма.