Начална пресконференция по проект на Община Етрополе „Интеграция в общността“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж
 
Анонсираната преди няколко дни и в нашата секция на сайта начална пресконференция по проект на Община Етрополе „интеграция в общността”, се проведе днес, 16 юли, в Многофункционалната зала на НЧ "Тодор Пеев-1871" гр.Етрополе точно в определеното от организаторите време .
Началната пресконференция по проект на Община Етрополе „Интеграция в общността“ е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" съгласно Договор за БФП № BG05M9ОP001-2.018-0026-С01/BG05M9ОP001-2.018-0026-2014BG05M2OP001-С01., процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование – компонент 1“.
 Иво Чакъров представи чрез презентация Основните аспекти от предвидените дейности по реализиране на проекта.
Присъстваха Росица Христова - заместник-кмет на община Етрополе, Мила Манчева - директор на СУ "Хр.Ясенов", което е училище-партньор по проекта, служители на общинска администрация.
Общата стойност на проекта е 700 072,11 лв., от които 334 920,70 лв. по ОП "РЧР" и 365 151,41 лв. по ОП "НОИР", като 595 061,29 лв. /85%/ се осигуряват от Европейския социален фонд и 105 010,82 лв./15%/ са национално съфинансиране.
Основни партньори по проекта са: Община Етрополе, СУ "Хр.Ясенов", Сдружение "Карпе Дием", "Маридел’2012" ЕООД, Сдружение "М.О.С.Т"
Срокът за изпълнение на проекта е 18 месеца /март 2019 г. - септември 2020 г./
По някои от дейностите в проекта се работи и в момента. Отчитане на резултатите ще се извършва съобразно спецификата на определените в него задачи.