От 5 юли влезе в сила Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ, съгласно която лицата:


• с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 % трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане; 


• децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;


• децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност 


• могат да подават заявление - декларация в Общинска администрация - Ботевград за включване в механизма за лична помощ. 


Съгласно Наредбата община Ботевград, НОИ и АСП в срок до 5 август 2019г. трябва да сключат тристранно споразумение за предоставяне на механизма за лична помощ, във връзка с което заявления от кандидат - ползватели на лична помощ ще се приемат в Общинска администрация Ботевград след тази дата.


Към заявлението кандидат-ползвателите на лична помощ следва да представят направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове за лична помощ.


Ето и конкретните стъпки за включване в механизма за лична помощ:


Подаване на Заявление-декларация по образец и Формуляр са самооценка в Дирекция „Социално подпомагане“- Ботевград, ако настоящият адрес на лицето с увреждане е на територията на община Ботевград.


Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от лицето с увреждане или негов законен или упълномощен представител.


Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.


Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.


След подаване на документите лицето с увреждане ще бъде посетено в неговия дом от служител на Дирекция “Социално подпомагане“, който има задължението на установи реалните затруднения и потребности, и да проведе интервю с лицето с увреждане или негов законен представител или с човека, който полага грижи за лицето с увреждане.


Въз основа на самооценката, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел към ДСП се изготвя Индивидуална оценка на потребностите на лицето с увреждане.


Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за:


1. първа степен са до 15 часа месечно;


2. втора степен са до 42 часа месечно;


3. трета степен са до 84 часа месечно;


4. четвърта степен са до 168 часа месечно;


В 10-дневен срок от изготвяне на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включване в Механизма лична помощ.


След 5 август 2019г. лицето с увреждане, чиито настоящ адрес е на територията на община Ботевград, или негов законен или упълномощен представител подава Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ /по образец/  в Общинска администрация - Ботевград, придружено с направлението, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ с определения брой часове за лична помощ.


Важно!


В заявлението лицето с увреждане или неговият законен представител  изрично дава съгласие:


• Добавката за чужда помощ да се превежда за плащането на ползваната услуга;


• До 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД /в зависимост от броя на определените в направлението часове/, изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.


• Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.


Правата и задълженията на ползвателя на лична помощ, личния асистент и община Ботевград се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и община Ботевград.


Изпълнението на трудовите договори с определените асистенти започва от 1-во число на месеца, следващ месеца на сключване на договорите.


Ползвател на механизма лична помощ не може да получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности, финансирана по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от държавния бюджет, бюджета на общността или друга донорска програма!


За допълнителна информация: тел. 0723/ 69142 или стая 14 в сградата на Общинска администрация Ботевград