Във връзка с изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ на МТСП община Ботевград обявява прием на заявления за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.„Личен асистент“ може да бъде всяко лице, което не поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ и има завършен шести клас.


Задълженията на личния асистент са: подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. 


Документи, които следва да бъдат представени от кандидата за „Личен асистент“:


- попълнено заявление - декларация /по образец/;


- автобиография - по образец;


- копие от диплом за завършена степен на образование или документ удостоверяващ завършен клас;


- декларация, че на кандидата не са налагани мерки за защита по закона за домашното насилие;


- копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс на обучение по операция „Алтернативи“ по ОП РЧР 2007-2013г., и/или Проект „Нови възможности „за грижа“ по ОП РЧР, и /или други програми и проекти, ако притежава такъв; 


- декларация, че няма сключен трудов договор, ако лицето не работи при друг работодател; 


- документ за самоличност /за справка/


Документите по образец можете да получите от деловодството или стая №14 в Общинска администрация-Ботевград   или на адрес: www.botevgrad.bg


Телефон за информация: 0723/69142