Комисия от пет общински съветници ще избира съдебни заседатели за Районен съд Ботевград и Софийски окръжен съд за мандат 2020-2024 година. Съставът й ще бе утвърден на извънредното заседание на ОбС, което ще се състои утре - 15 август. Задачата на комисията е да изготви предложение за съдебни заседатели за Районен съд Ботевград - 35 на брой, и 8 кандидати към Софийски окръжен съд. 


Според решение на Общо събрание на съдиите в Софийски окръжен съд, взето на 28.06.2019 г., бройката съдебни заседатели за районните съдилища от съдебния район на Софийски окръжен съд за мандат 2020/2024 година, е: Районен съд – Ботевград – 50 заседатели, в това число - от Община Ботевград – 35, и от Община Правец – 15 съдебни заседатели.


Съгласно решение на Общото събрание на съдиите от Софийски апелативен съд за СОС, ОбС – Ботевград трябва да предложи 8 съдебни заседатели. 


Съгласно изискванията на чл. 67, ал. 1 от Закона за съдебната власт, „съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 год., но не е навършил 65 год. Към момента на определянето му за съдебен заседател да има завършено най-малко средно образование, да не страда от психически заболявания, да се ползва с добро име в обществото и да не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията. Също така кандидатът трябва да е жител на общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства”.


Според Закона за съдебната власт, най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, трябва да имат квалификация в областите педагогика, психология и социални дейности. Съдебен заседател не може да бъде лице, което е: съдебен заседател в друг съд; общински съветник от съдебния район или да участва в ръководството на политическа партия, както и да работи в съд, прокуратура, следствени органи, МВР и други.


Двата списъка с предложения за съдебни заседатели трябва да бъдат внесени за обсъждане и гласуване в ОбС не по-късно от 25.09.2019 г.