Шест фирми са подали оферти за участие в обществената поръчка на Община Ботевград за „доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавния бюджет“, разделена на пет обособени позиции – за нуждите на детските градини и млечната кухня, за детска ясла „Здравец“, за центровете от семеен тип за настаняване на деца и младежи с увреждания, за дома за стари хора, за нуждите на звено „Домашен социален патронаж“ . Обществената поръчка е на общо стойност 469 000 лева. 


На 23 август в Общината са отворени документите на кандидатите за доставчици на хранителни продукти. До участие за допуснати две фирми – „Трейва трейдинг“ и „Криси 2007“, а на останалите четири е даден срок да предоставят допълнителни документи. Това са „ВалбеС“, „Корект Де“, „Стелит 1“ и „Килтекс“.