Община Ботевград ще кандидатства пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране на реконструкция и доизграждане на съществуващата ВиК инфраструктура в селата Трудовец и Врачеш.


Съгласно взето решение на Управителния съвет на ПУДООС, в обхвата на приоритетните за финансиране области в сектор „Управление на водите“ попадат и проекти за изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ за агломерации между 2 000 до 10 000 еквивалент/жители, за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на отпадъчни води. Финансовите средства, които могат да бъдат осигурени от ПУДООС, представляват 100 % безвъзмездно финансиране, се посочва в докладната, с която общинското ръководство иска съгласието на Общинския съвет да кандидатства за средствата.  


Към настоящия момент в общинска администрация са изготвени следните инвестиционни проекти:


- „Реконструкция на водопроводната система в с. Трудовец и с. Врачеш, община Ботевград“;


- „Доизграждане на канализационната мрежа на село Трудовец, община Ботевград“ (на обща стойност до 2 000 000 лв.);


- „Доизграждане на канализационната мрежа на село Врачеш, община Ботевград“ (на обща стойност до 2 000 000 лв.);