В Общностния център, намиращ се в сградата на ОУ „Васил Левски“ в Ботевград, днес се проведе среща за тестване на новосъздадената онлайн платформа „Диалози за бъдещето на Ботевград“. Тя се реализира по проект BG05SFOP001-2.009-0115 „Активни граждани за добро управление на община Ботевград, финансиран по ОПДУ 2014–2020. На срещата присъстваха представители на външния изпълнител – „Гонзомир“ ЕООД, който разработва платформата, и граждани с различно ниво на работа с онлайн инструменти и устройства. 


Основната цел на платформата е да създаде механизми за пряко участие на гражданите в процеса на вземане на решения и формиране на политики в община Ботевград. Чрез изпълнението на тази дейност се гарантира възможност за открито и отговорно управление на общината.


Основните функции на новия иновативен инструмент са:


• Социално-информационна функция – информиране, споделяне на документи (текст, изображения, видео и др.), коментиране и гласуване/оценяване на съдържание на статии и изображения, докладване на проблеми и създаване на събития;


• Дискусионна функция – възможност за обсъждане планирането и изпълнението на общественозначими проекти, отправяне на препоръки и коментари за подобряване процесите по предоставяне на публични услуги и др.;


• Функция по наблюдение и мониторинг – наблюдение и контрол върху решения и действия чрез предвидени инструменти за наблюдение и оценка.


В подкрепа на идеята предстои популяризиране на онлайн платформата, която ще бъде достъпна за ползване през месец ноември.


Проектът се осъществява в партньорство между Сдружение "МИГ Ботевград" и фондация "Съвременност".


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.