ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА МАНДАТ 2015 - 2019 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ, СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ,
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, представям на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет Етрополе и неговите комисии. Периодът, който се разглежда в настоящия отчет е 12.11.2015 г. - 11.09.2019 г.
На основание чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Заповед №ОА- 425/05.11.2015 година на Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова, на 12.11.2015 година е свикано първото тържествено заседание на новоизбрания Общински съвет на община Етрополе за новия управленски мандат на местната власт в Република България 2015-2019 година.
С Решение №145 от 26.10.2015 г. Общинската избирателна комисия обявява избраните 17 общински съветници в Общински съвет - Етрополе:
от Местна коалиция „ЕТРОПОЛЕ” - 8 мандата: Емил Делчев Димитров, Стефан Стоянов Борисов, Димитър Сотиров Хаджиев, Петко Петков Петков, Янка Иванова Цветкова, Володя Василев Вълов, Ралица Цанкова Ботева, Мария Стоянова Драганска;
от ПП „ГЕРБ” - 3 мандата: Венета Радославова Гергова, Георги Борисов Георгиев, Марин Василев Маринов; и от „Българска социалистическа партия” - 6 мандата: Владимир Петров Александров, Васил Иванов Василев, Васил Георгиев Василев, Боряна Ценова Керемидска, Лъчезар Христов Лазаров, Цветолюб Веселинов Пенчев.
С Решение №165 от 01.11.2015 г., Общинската избирателна комисия /ОИК/ - Етрополе обявява за избран Кмет на община Етрополе за новия управленски мандат 2015-2019 г., г-н Димитър Радославов Димитров.
Съгласно чл. 32, ал. 1 и чл. 23, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на първото заседание новоизбраните кмет на община, кметове на кметства и общински съветници полагат клетва и подписват клетвени листа.
На същото заседание с Решение №2/12.11.2015 г. Марин Василев Маринов е избран за Председател на Общинския съвет.
През мандата в състава на Общинския съвет са настъпили следните промени:
Двама от общинските съветници подават оставка: Емил Делчев Димитров, с вх. №28/16.11.2015 г. и Стефан Стоянов Борисов, вх. № 27/13.11.2015 г. Общинската избирателна комисия с Решение №168 от 18.11.2015 г. и Решение №169 от 18.11.2015 г. прекратява пълномощията им като общински съветници и обявява за избрани общинските съветници Васил Стоев Василев и Николай Тодоров Николов. Същите полагат клетва на 3-то заседание на Общинския съвет, проведено на 01.12.2015 г.
Общинската избирателна комисия с Решение №172/17.08.2018 г., след подадена оставка от Васил Стоев Василев прекратява пълномощията му и обявява за избран Тошко Кирилов Стоев. Новоизбраният съветник полага клетва на 30.08.2018 г. и встъпва в правомощията си на общински съветник.
Съгласно чл. 23, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015-2019 година, групите на общинските съветници са обявени на 6-то заседание на Общинския съвет, проведено на 25.02.2016 г. Ръководител на групата общински съветници от Местна коалиция ЕТРОПОЛЕ е Димитър Сотиров Хаджиев, от ПП „ГЕРБ” - Венета Радославова Гергова и от „Българска социалистическа партия” - Владимир Петров Александров.
Дванадесет от общинските съветници - Стефан Стоянов Борисов, Петко Петков Петков, Янка Иванова Цветкова, Ралица Цанкова Ботева, Мария Стоянова Драганска, Васил Стоев Василев, Марин Василев Маринов, Тошко Кирилов Стоев, Васил Иванов Василев, Васил Георгиев Василев, Лъчезар Христов Лазаров и Цветолюб Веселинов Пенчев са избрани за съветници за първи мандат; пет - Венета Радославова Гергова, Владимир Петров Александров, Георги Борисов Георгиев, Димитър Сотиров Хаджиев и Емил Делчев Димитров са избрани за втори, двама - Володя Василев Вълов и Николай Тодоров Николов - за трети и Боряна Ценова Керемидска - за четвърти мандат.
Общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация /Решение №39 от 26.01.2016 г., протокол №5/ и сформира 6 постоянни комисии /Решение №6 от 17.11.2015 г., протокол №2; изм. с Решение №12 от 01.12.2015 г., протокол №3, изм. с Решение №61 от 25.02.2016 г., протокол №6; изм. с Решение №123 от 25.09.2018 г,, протокол №9:
1. Бюджет, финанси, търговия, съобщения, местни данъци и такси - Председател: Володя Василев Вълов.
2. Териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, европейски програми - Председател: Николай Тодоров Николов.
3. Комисия по здравеопазване, социални дейности, трудова заетост, работа с пенсионерите - Председател: Янка Иванова Цветкова.
4. Работа с младежта, развитие на спорта и туризма, интеграция на ромите и други малцинствени групи - Председател: Димитър Сотиров Хаджиев.
5. Комисия по просвета, култура, вероизповедания Председател: Мария Стоянова Драганска.
6. Административно управление и обслужване на населението - Председател: Петко Петков Петков.
В състава на всички постоянни комисии са включени по 5 общински съветници. Двама общински съветници са в три комисии - Янка Цветкова и Мария Драганска; десет общински съветници са в две комисии - Петко Петков, Володя Вълов, Ралица Ботева, Тошко Стоев, Николай Николов, Георги Георгиев, Владимир Александров, Боряна Керемидска, Лъчезар Лазаров и Цветолюб Пенчев, а четирима в една комисия - Васил Георгиев, Васил Иванов, Венета Гергова и Димитър Хаджиев.
През този мандат са продължавали своята работа и следните комисии:
Общинският съвет с Решение № 13 от 01.12.2015 г., протокол № 3 променя състава на постоянната комисия, създадена по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Председател комисията е Николай Тодоров Николов.
Местната комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението продължава да работи с нов състав и председател Володя Василев Вълов - Решение №15/01.12.2015 г., протокол №3, изм. с Решение №138/16.11.2018 г., протокол №10.
Променен е и съставът на Местната комисия съгласно Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове - Решение №16 от 01.12.2015 г., протокол №3. Председател на комисията е Николай Тодоров Николов.
С нов състав е Наблюдателната комисия, създадена във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, приет с Решение №14/01.12.2015 г., протокол №3. За председател е избран Петко Петков Петков.
С Решение №57/26.01.2016 г., протокол №5, изм. с Решение №82/29.03.2016 г., протокол №7 е създадена комисия във връзка с Методиката за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе.
Съгласно ЗМСМА, Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от шест пъти годишно. Всички заседания на Общинския съвет са свикани по инициатива на Председателя на съвета. От 12.11.2015 - 11.09.2019 г. Общинският съвет е провел 55 заседания /без свиканите 11-то редовно и 12-то извънредно за 10.10.2019 г./, от които 47 редовни и 8 извънредни. Продължителността на всяко от заседанията е средно един час. Средно на всяка сесия са приемани по 13 решения. /Приложение № 1/.
Отсъствието на общинските съветници от заседанията на Общинския съвет е отразено в Приложение № 2.
Преди всяка сесия на Общинския съвет, Постоянните комисии провеждат заседание, на което обсъждат и вземат становище по постъпилите предложения по проекта за дневен ред, съобразно компетенциите им. Председателят на всяка комисия докладва взетото становище по точките от дневния ред пред общинския съвет. В Приложение №3 е отразено участието на общинските съветници в заседанията на постоянните комисии.
В приложения №4 и №4а са посочени заседанията на постоянните комисии - брой проведени, заседания на които всички членове на комисиите присъстват и заседания, които не са се проверели поради липса на нужния кворум.
Най-много заседания е провела Комисията по териториално и селищно устройство на общината, собственост, развитие на икономическите дейности, промишленост, транспорт, приватизация, екология, водно стопанство, гори, селско стопанство, ветеринарно обслужване, европейски програми - 45 броя.
В Приложение №5 са отразени изказванията на общинските съветници, за да подкрепят или не предложеното от друг общински съветник или да направят ново предложение, да обяснят вот на гласуване или по процедурен въпрос.
Без обсъждане са приети 567 броя - 81 % от решенията. С поименно гласуване са приети 506 броя - 72 % от решенията. Това са решения касаещи бюджета; размера на местните такси; решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства; решения за отпускане на еднократни финансови помощи, решения относно дейността на търговските дружества с общинско имущество; за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг и участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина и в други юридически лица с нестопанска цел. През този мандат Областният управител е върнал 5 решения за ново обсъждане от Общинския съвет. Няма обжалвани в Административен съд решения, приети от Общинския съвет. /Приложение №6/.
През отчетния период има отправени 3 писмени питания .
Питане от групата общински съветници на „Българска социалистическа партия” относно гарантиране безопасността на пешеходците в районите около училищата, ВхОБС-332/22.07.2016 г. Отговор е даден от Стефан Борисов - зам.-кмет, на заседание на ОбСъвет на 26.07.2016 г.
Питане от групата общински съветници на „Българска социалистическа партия” относно сигнали за неработещи радио постове в с. Лопян- ВхОБС-16/20.01.2017 г.. Отговор е даден от Кмета Димитър Димитров на заседание на ОбСъвет на 30.01.2017 г.
Питане от Лъчезар Христов Лазаров - общински съветник от БСП-ВхОБС-243/25.09.2017г.относно проблема с безстопанствените кучета на територията на община Етрополе. Отговор е даден от Стефан Борисов - зам.-кмет на заседание на ОбСъвет на 28.09.2017 г.
Съгласно Наредба №10 за символите, почетнити звания и почетните знаци, Общинският съвет е взел следните решения:
1. С Решение №170/20.12.2017 г. /протокол №16/, инж. Богомил Борисов Георгиев -посмъртно е удостоен със званието „Почетен гражданин на община Етрополе” - Кмет на община Етрополе в периода 2007-20015 г. за неговия изключителен принос в развитието и обновяването на община Етрополе.
2. С Решение №119/30.08.2018 г. /протокол №8/, проф. д.т.н. Цоло Вутов е удостоен със званието „Почетен гражданин на община Етрополе за изключителни заслуги за развитието на община Етрополе”.
3. С Решение №80/25.02.2016 г. /протокол №6/, Николай Пламенов Петков е награден с Почетен знак”3а граждански принос” - „Статуетка с фигура на спортист”.
4. С Решение №102/29.03.2016 г. /протокол №7/, Цветелина Цанова Василева е наградена с Почетен знак „За граждански принос” - „Плакет с разтворена книга”.
5. С Решение №118/26.04.2016 г. /протокол №9/, Йоан Даниелов Димитров е награден с Почетен знак „За граждански принос”.
И през този мандат дейността на Общинския съвет е била прозрачна. Всеки жител на общината е имал възможност да се запознае с обсъжданите материали и приетите решения, включително и кой съветник как е гласувал при поименните гласувания. Чрез интернет страницата на Общината, гражданите се уведомявани за предварителния дневен ред на заседанията. В седемдневен срок от приемане на решенията, същите са публикувани на сайта на общината.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация, всички материали от заседанията на Общинския съвет и приетите решения, са изпращани на Областния управител и Районната прокуратура.
При изготвянето на настоящия отчет на Общинския съвет са използвани данни от присъствените листа на заседанията на Общинския съвет и постоянните комисии и анализ на протоколите от заседанията на Общинския съвет.
Накрая, искам да изкажа благодарност на всички общински съветници за съвместната ни работа, да благодаря на Кмета на общината Димитър Димитров и общинската администрация за съдействието, което аз и общинските съветници сме получавали по време на работата си.
Председател на Общинския съвет: /п/  /Марин Маринов/