За поредна година полученият окончателен Одитен доклад на Сметна палата относно Годишния финансов отчет на Община Етрополе за 2018 г. е заверен без забележки.


Становището на Сметната палата е, че той дава „вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на Общината към 31.12.18 г., в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане“.
Съгласно Закона за публичните финанси, Годишният финансов отчет за 2018 г. ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Етрополе.