Наблюдава се устойчивост на броя на учениците през последните  четири години. През учебната 2016-2017  години в общинските и държавни училища са се обучавали 3 340 ученици, през 2017-2018 – 3 349, през 2018-2019 – 3 384, за настоящата техният брой е 3 353. Общият брой на паралелките е около 150.


Броят на записаните деца в детските градини за същите периоди от време е съответно: 1 113, 1 243, 1 225 и 1 273. Броят на целодневните детски групи е около 50, като капацитетът им е запълнен над нормативния максимален праг. Данните са от Анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Ботевград, който бе приет от Общинския съвет по време на четвъртата извънредна сесия, проведена на 3 декември. Анализът е разработен в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищно и училищно образование. Въз основа на него и анализите във другите общини на територията на Софийска област, ще бъде разработена Областна стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици. 


След решение Общинския съвет и със заповед  на кмета на Община Ботевград от 2017 год.в Ботевград е открит Център за подкрепа за личностно развитие. Устройството и дейността му са уредени с Правилник, също приет с решение на местния парламент. Предметът на дейност е само ресурсно подпомагане, като допълнителна подкрепа до момента, но са заложени всички дейности по чл. 49 (1): развитие на интересите, способностите , компетентностите и изявите в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; кариерно ориентиране и консултиране; превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; педагогическа и социологическа подкрепа; прилагане на програми за подкрепа и обучение  за семействата на децата и учениците с увреждания. 


За учебната 2018-2019 година Центърът за подкрепа за личностно развитие  /ЦПЛР/в Ботевград е осъществил ресурсно подпомагане на 119 деца и ученици от всички образователни институции в общината, е праз настоящата техният брой е 136. Изключение прави ОУ „Васил Левски“ в Ботевград, където ресурсното подпомагане се осъществява от екип  в учебното заведение. 


Наред със задължителния учебно-възпитател процес , обвързан със задължителната преподавателска норма на учителите и учебните програма, ЦПЛР провежда летни занимания и е домакин на общински събития.    


Във всички училища, там където учениците имат необходимост, е организирано допълнително обучение по учебни предмети или допълнителни консултации, които се провеждат извън редовните учебни часове, се посочва още в анализа. 


Логопедични кабинети са разкрити в Центъра за подкрепа на личностно развитие, в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“ – Ботевград. Поради увеличаващия се  брой на децата с логопедични проблеми, нараства и необходимостта от специалисти по логопедични грижи. 


В анализа са изнесени и други данни. За учебната 2018 – 2019 год. по Постановление на Министерския съвет от 2017 год. стипендии са получи 433 ученици. Месечни стипендии за: постигнати образователни резултати  - 196 ученици; за подпомагане достъпа до образование  - 160 ученици; подпомагане н ученици с трайни увреждания – 19; ученици без родители – 58. За същия период предоставените еднократни стипендии са общо 20 – 12 за преодоляване на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъп до образование и 8 за постигне н високи резултати в учебната, извънкласната и извънучилищна дейност. 


През 2018 год. Община Ботевград е предоставила еднократни стипендии н 31 ученици с изявени дарби, а на една ученичка се изплаща едногодишна стипендия за периода 2018 – 2019 год. По Програмата за закрила на деца с изявени дарби за 2019-та, към ноември месец, Община Ботевград е отпуснала по 195 лева – еднократна финансова помощ, на 8 ученици.  


По данни от училищата броят на инцидентите, като прояви на физическа и вербална агресия, тормоз, кибертормоз, различни прояви на вандализъм, прояви срещу авторитета и достойнството но учителя и други нарушения на училищния ред, за последните три учебни години е относително постоянен. С такива ученици работят назначените психолози/педагогически съветници, социалните услуги, отдел „Закрила на детето“ към ДСП - Ботевград и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.


По данни на отдел „Закрила на детето“ към Детска педагогическа стая – Ботевград броят на децата и учениците в риск е, както следва: 2017г.- 68; 2018г. -145; 2019г. – 74. Децата и учениците с проблемно поведение, основно поради направени голям брой отсъствия по неуважителни причини и наказания за неспазване на правилника в училище, за 2017г. са 47, 2018г. – 72, 2019г. - 43.


Децата и учениците, настанени извън биологичното си семейство, за 2017г. са 14, за 2018г. – 15 и за 2019г. -18. Преобладаващият брой от тях са от  Ботевград, с. Врачеш и с. Скравена.


През последните две учебни години от училище са отпаднали съответно 18 и 29 ученици. Причинните: родителска занемареност, непосещаване на учебни занятия, незачитане на образованието като ценност и родители в чужбина.


През учебната 2018/2019г екипите за обхват, работещи по Постановление № 100/08.06.2018г. на МС за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, са обходили 101 адреса на незаписани деца и ученици, деца и ученици в риск и застрашени от отпадане, се посочва още в Анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Ботевград.