Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР. Община Ботевград е допустим кандидат по процедурата BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони – 3”, като се предвижда чрез нея да продължат инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в жилищни и обществени сгради.


В настоящата процедура община Ботевград участва на конкурентен принцип с всички останали 27 общини от 4-то йерархично ниво за получаване на финансиране на проектните предложения. Съгласно изискванията на процедурата всеки кандидат не може да подаде повече от 3 проектни предложения.


Съгласно насоките за кандидатстване финансов ресурс ще получат тези проектни предложения, оценени с минимум 132 точки съобразно показателите:


1. Процент енергийно спестяване в годишното потребление на потребна енергия в резултат на енергоспестяващите мерки – максимум 25 точки;


2. Ниво на енергопотребление (по първична енергия) след прилагане на енергоспестяващите мерки – максимум 25 точки;


- при включени сгради с клас на енергопотребление „С“ – 1 точка;


В случай че сградите не постигат минимален клас на енергопотребление “C”, то проектното предложение се отхвърля.


3. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към количеството спестена първична енергия в kWh на годишна база – максимум 35 точки;


4. Очаквано годишно намаляване на емисиите от CO2 (екологични ползи) – 40 точки;


5. Степен на проектна готовност (наличие на разработен инвестиционен проект в пълна степен на проектна готовност, вкл. с влязло в сила разрешение за строеж и КСС) – максимум 30 точки;


– при включени сгради без инвестиционен проект - 1 точка;


6. Целесъобразност на инвестицията, целева група, облагодетелствана от резултатите по проекта – максимум 35 точки


- при включени минимум две МЖС, като всяка една от МЖС има над 20 обекта с жилищно предназначение – 35 точки;


- При включени една или повече МЖС, като във всяка една МЖС броят на обектите с жилищно предназначение е от 2 до 5 – 3 точки;


7. Ефективност на инвестицията за енергийна ефективност като отношение на необходимата инвестиция в лева към обновената инфраструктура в кв. м. РЗП – 30 точки.


Общините задължително следва да осъществят подбор на обектите на интервенция – многофамилни жилищни сгради, които могат да получат подкрепа за енергийно обновяване в рамките на проекти, финансирани от ОПРР 2014-2020.


Допустими за кандидатстване по настоящата процедура са следните видове многофамилни жилищни сгради /МЖС/:


− МЖС, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г. в 28-те града от 4-то йерархично ниво;


− МЖС с жилищно предназначение, строени по индустриален способ: ЕПЖС /едропанелно жилищно строителство/; ППП /пакетно-повдигащи плочи/; ЕПК /едроплощен кофраж/; пълзящ кофраж и разновидностите им.


Община Ботевград осъществява подбор на многофамилни жилищни сгради, които могат да получат финансиране по ОПРР 2014-2020, въз основа на утвърдена процедура и критерии за подбор на сградите, с които можете да се запознаете в прикачения по-долу файл.


Критериите за подбор са избрани въз основа на критериите за оценка по процедурата, така че да се покриват заложените по Оперативната програма индикатори и за да може проектното предложение на общината да получи необходимия брой точки за финансиране на проекта.


Регистрирани сдружения на собственици на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за допустимост, посочени по-горе, могат да подадат необходимия комплект документи в сградата на Общинска администрация – Ботевград в срок до 10.01.2020 г. включително.


Още информация ще откриете ТУК.