Министерство на регионалното развитие и благоустройството обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013, схема „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”.
Настоящата схема цели: да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в 36 града в страната; да се изпълнят мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.
Схемата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Конкретен бенефициент по схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е дирекция „Жилищна политика” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, която е отговорна за прилагането на жилищната политика в РБългария.

Дейностите, които ще получат подкрепа в рамките на проекта, са: извършване на обследвания за енергийна ефективност; изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради (топлинна изолация, подмяна на дограма, локални инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване, газоснабдяване и др.).
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 109 139,11 лева.
Краен срок за подаване на проектното предложение: 31 януари 2012 г, 16:00 ч.
Пълният комплект от документи и изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет-страницата на оперативната програма www.bgregio.eu в секция Отворени търгове, на интернет-страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството www.mrrb.government.bg и на интернет-страницата на Единния информационен портал www.eufunds.bg.