Със заключителна пресконференция завърши проектът за „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград”. Събитието се проведе днес от 11 часа в общинската администрация. 


Проектът бе реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Стойността му е 1 839 306,34 лв., от които 1 492 079,87 лева са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие, 263 308,21 лв. е размерът на националното финансиране, а съфинансирането от страна на бенефициента – Община Ботевград, е 83 918,26 лв. 


Проектът бе реализиран за срок от 30 месеца. За това време бяха изпълнени следните енергоспестяващи мерки: топлоизолация на външни стени - с цел запазване на досегашния архитектурен облик на сградата, топлоизолацията е поставена от вътрешната страна на стените; топлоизолация на покрив и под; подмяна на дограма; подмяна на отоплителна и вентилационна инсталация и водогреен котел; подмяна на осветителни тела и въвеждане на енергоспестяващо осветление. 


Наред с енергоспестяващите мерки в административната сграда на Община Ботевград са изпълнени и следните мерки, предписани в техническия паспорт на сградата: ремонт на покривната конструкция; преработка на електроинсталациите.


Резултатите от изпълнение на проекта са налице: подобрени са енергийните и експлоатационните характеристики на сградата - постигнат клас на енергопотребление „С“ ; намалено е енергийно потребление на база първична енергия в размер на 1 340 288 kWh/год.; постигнат е екологичен ефект от реализацията на проекта - понижаване на генерираните емисии С02 с 267,37 т/год.


След  пресконференцията кметът на Община Ботевград Иван Гавалюгов официално преряза лентата на обновената сграда.