Програма "Енергийна ефективност и зелена икономика" е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Нейна основна цел е да насърчи устойчиви енергийни решения за малки и средни предприятия. Програмата е иновативна и обединява в един процес схема за безвъзмездна финансова помощ, финансирана със средства от Структурните фондове на ЕС и заемно финансиране от търговските банки на принципа „на едно гише”.

Фирмите могат да кандидатстват по програмата с проекти за енергийна ефективност и за възобновяеми енергийни източници. В зависимост от техния размер и сложност, допустимите проекти се разделят на технологични и такива с енергийно обследване.

Между най-често срещаните проекти, допустими по настоящата програма, са:

•Закупуване на нов ефективен газов котел за подмяна на стария за въглища;
•Преминаване от стара вентилационна система без система за контрол към модерна система, оборудвана с вентилатори с честотно регулиране;
• Ново производствено оборудване за намаляване на енергийна интензивност;
•Котли за покриване на собствените нужди от топлина и пара.

Представянето на програмата ще бъде в София – 25.07.2012 - Аула "Максима" на УНСС, Студентски град, бул.“8-ми декември“ - 10:00-13:00 ч.

Допълнителна информация относно процедурата BG161PO003-2.3.02 “Енергийна ефективност и зелена икономика” е достъпна на интернет страницата на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 - http://www.opcompetitiveness.bg/news.php?id=536.