След зачестилите случаи на насилие в училищата просветното министерство изпълни заканата си да въведе система от строги правила за реда и дисциплината.

В проекта за закон за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка е записано, че в края на учебната година класният ръководител ще дава на всеки свой възпитаник педагогическа характеристика и оценка за поведение, пише в. СЕГА.

В тях учителят ще посочва какви са впечатленията му за развитието на детето, за спазването на дисциплината и ще прави препоръки за по-нататъшното му развитие.

Те ще са част и от свидетелството за завършено основно и средно образование. Проектозаконът трябва да бъде внесен в кабинета през ноември.

При тежки и системни нарушения на буйните ученици ще се намалява поведението, което ще ги лишава от правото да получават стипендия и да участва в кръжоци и други извънкласни занимания. Проблемните ученици ще трябва да учат допълнително, включително и през ваканциите.

Според проекта учениците ще бъдат задължени да не отсъстват без уважителни причини, да ходят на училище в прилично облекло и да не носят религиозни символи, които по "агресивен и натрапващ се начин" демонстрират религиозните им предпочитания. Те не трябва да играят хазарт, да пушат, да взимат дрога, да пият алкохол и да носят оръжие. Забранява се употребата на мобилни телефони в час и от учениците, и от учителите.

Децата няма да могат да бъдат на обществени места след 22 часа без родител.

За неспазването на тези правила освен с досегашните забележка, предупреждение за преместване и преместване в друго училище учениците ще се наказват и с общественополезен труд. Нова разпоредба е, че ще гонят от час учениците в неприлично облекло. За това те ще получават неизвинено отсъствие, но няма да могат да напускат училището. Проектът предвижда от час да бъдат гонени и учениците, които пречат на учителя да преподава.

Освен за учениците санкции се предвиждат и за родителите. Преди месец зам.-министърът на образованието Кирчо Атанасов се закани, че родителите, които не пускат децата си на училище, ще бъдат глобявани от 500 до 5000 лв. В проекта на МОН обаче глобите за недобросъвестните семейства се запазват в сегашния си размер - от 20 до 100 лв. и от 50 до 250 лв. при повторно нарушение.

Не е известен случай, в който те са били налагани досега. От 2006 г. социалните служби спират изплащането на детските надбавки за съответния месец при повече от 5 неизвинени отсъствия. От МОН заплашват, че ще отнемат родителски права при системно отсъствие от училище. Подобна мярка обаче не е предвидена в този закон.

С новия закон трябва да се реализира идеята на НДСВ основното образование да се завършва в VII клас, а не в VIII клас, както е сега. При завършването на началното образование в IV клас и на основното - в края на VII клас, децата ще държат национални изпити по основните предмети. Освен това гимназиалният етап трябва да се раздели на две части.

Първата е от VIII до Х клас и ще завършва с национални изпити и със свидетелство. Предвижда се в VIII клас учениците във всички училища да учат интензивно чужд език и информатика. Вторият гимназиален етап ще бъде от ХI до ХII клас включително и ще завършва със задължителни държавни зрелостни изпити.

Учениците, които успешно са издържали матурите, ще получават диплома за средно образование и ще могат да кандидатстват за висше образование. МОН предлага да се забрани формирането на маломерни и слети паралелки.

УЧЕБНИЦИ
Имуществена санкция от 1000 до 5000 лв. ще се налага на юридически лица, разпространяващи учебници, като подвеждат, че те са одобрени от МОН, предвижда проектът.

От 5000 до 10 000 лв. е санкцията за издател, който разпространява учебници, които не отговарят на изискванията за одобрение. Остава законовата разпоредба, че по един предмет ще бъдат оценявани до 3 учебника за всеки клас. Нова е възможността при оценяването на проектите на училищно ниво да се включват и родители.