До определения краен срок / 17 януари/ в Община Ботевград са подадени около 70 заявления от сдружения на собствениците за участие в проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщи кметът Иван Гавалюгов по време на днешния редовен брифинг за местните медии.  


„Съгласно сегашните насоки за кандидатстване, всяка община има право да подаде до три проекта. Очакваме броят на проектите да бъде увеличен на база на увеличения бюджет от 18 на 45 милиона лева. Така че ние ще подготвим малко повече проектни предложения. Ако остане сегашното ограничение – ще бъдат допустими само три проекта на бенефициент. Като стойността на един проект е до 1,5 милиона лева и включва СМР-та, обследване, проектиране, надзор и т.н“, обясни кметът Гавалюгов. 


„Интересът е голям, което е нормално. Определили сме критерии, като даваме преимущество на типове сгради, които генерират по-голямо спестяване на първична енергия. Защото това са основните точки, които се получават при кандидатстване. Изготвили сме критерии за оценка и подбор на сградите, съобразени с тези, които оперативната програма дава, така че да може нашите проектни предложения да бъдат конкурентни - да получат максимален брой точки“, допълни Иван Гавалюгов. 


През следващата седмица ще излязат и окончателните резултати от класирането на сградите. Договори ще бъдат сключени с около десетина сгради, в които ще се извърши обследване за енергийна ефективност, на база на което се изготвя енергиен доклад. С тези документи се кандидатства пред Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“. Крайният срок за внасяне на проектните предложения от страна на общината е 27 март. 


„При предходната покана нямаше ограничения. Ние кандидатствахме с шест проекта и, за щастие, и 6-те бяха одобрени. Сега сме ограничени, макар че ресурсът, с добавените вече нови 25 милиона лева, се увеличи. За момента обаче остава ограничението от три проектни предложения на бенефициент. Говорим за общините от четвърто йерархично ниво, тези, които участваха и по предните покани за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по енергийна ос 2 на ОПРР“, припомни кметът Гавалюгов.


Иван Гавалюгов съобщи, че този път в проектните предложения няма да бъдат включени административни сгради.