С цел превенция и опазване на здравето на населението на територията на община Ботевград и по отношение спазване на мерките срещу разпространението на Коронавируса, Общинският кризисен щаб прие инструкции за засилване на санитарно-хигиенните изисквания във всички публични сгради, обектите за производство, съхранение и търговия с храни, места за обществено хранене, клубове, офиси, зали и др, помещения, които са обществено достъпни.


Инструкциите, които трябва да се спазват, са следните:


1. Да се поддържа чистотата в обектите, като най-малко два пъти дневно, а при необходимост и по-често, помещенията се почистват и дезинфекцират съобразно предназначението им.


2. За дезинфекция на всички контактни повърхности, предмети, прибори и оборудване, които влизат в досег с гражданите, да се използват дезинфектанти, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването, на спиртна основа.


3. Да се подсигурят в обектите средства за редовно измиване на ръцете с топла вода и сапун, както за персонала, така и за посетителите.


4. Служителите и работещите с клиенти да избягват близък контакт на разстояние минимум 1,00 м от болни хора, особено такива с кашлица и хрема.


5. Да се ограничи организирането на масови мероприятия, свързани със струпване на много хора.


6.  Да се подсигури и ползва текущо от персонала в обектите на дезинфектант за хигиенна дезинфекция на ръцете.


7. Да се поддържа чистотата на прилежащата към обектите територия и своевременно да се извозват отпадъците.


8. Да се поддържа чистота в санитарните възли, включително редовно почистване и дезинфекциране на стените, подовете, водочерпните прибори, дръжките на вратите с разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването дезинфектанти на спиртна основа.


9. Да се проветряват помещенията в обектите минимум три пъти на ден.