Броят на безработните лица от община Ботевград, регистрирани в ДБТ Ботевград към 31.03.2020г., е 806. За същия период на 2019 година броят на регистрираните безработни е бил 775.


От началото на извънредното положение - 16.03.2020г., до 03.04.2020г. в ДБТ-Ботевград са се регистрирали 176 безработни лица от общината. 120 от тях са останали без работа вследствие на кризата около COVID-19.


Най-много съкратени, общо 29 лица, са в сектори хотелиерството, ресторантьорство и туризъм, следват: индустрия, машиностроене, химическа – 27, търговия – 21, строителство – 19, преработваща промишленост (хранителна, текстилна, дрехи, дърво, хартия, пластмаси) – 8, култура, спорт и развлечения – 4, транспорт – 3, финансови и застрахователни дейности – 1, и други дейности – 8. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; (ИКТ), селско, горско и рибно стопанство, операции с недвижими имоти, професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности, държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа - 0. 


За периода 16.03.2019г. - 03.04.2019г. в ДБТ-Ботевград са били регистрирани 69 безработни лица.


От началото на извънредното положение до 03.04.2020г. на първичния трудов пазар са устроени 50 безработни лица от общината.