Към съобщението за отваряне от 24 май т.г. на неделния пазар, качваме и Заповедта на кмета Димитър Димитров


ЗАПОВЕД
РД-15-239/20.05.2020 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на
извънредна епидемична обстановка и Заповед № РД-01-270/19.05.2020 г на Министъра на здравеопазването


I. НАРЕЖДАМ:
Считано от 24.05.2020 г. се възобновява провеждането на неделния пазар, като до отмяна на извънредната епидемична обстановка функционира, при спазване на следните правила:
1. Достъп до пазара имат само земеделски производители и фермери, за реализация на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция).
2. Земеделските производители, предлагащи продукция и гражданите при посещение на пазара задължително да спазват всички противоепидемични мерки.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Етрополе, чрез публикуване на интернет страницата на общината и местните информационни средства.
Препис от заповед да се връчи на РУ на МВР- Етрополе и длъжностните лица за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Росица Христова - заместник-кмет на Община Етрополе.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/
Кмет на Община Етрополе