Заповед на кмета на община Етрополе във връзка с провеждан


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с продължаващата реконструкция на общинския пазар по проект „Реконструкция, модернизация и изграждане на нова визия на Общински пазар – гр. Етрополе" и ограничената площ за извършване на търговска дейност, както и поради въведените строги епидемиологични мерки на територията на Софийска област свързани с разпространението на Ковид-19


НАРЕЖДАМ:


Да се преустанови работата на общинския пазар в гр. Етрополе за времето от 12.10.2021 г. до 24.10.2021 г. вкл.


Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Росица Христова – зам.-кмет на Община Етрополе.


Препис от заповедта да са връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – 


Кмет на Община Етрополе