След като повече от два месеца   Районният съд бе затворен за открити съдебни заседания заради пандемията от КОВИД 19, от 26 май институцията възобновява работата си. Председателят на съда Недко Петров е издал заповед за организация на работата при спазане на противоепидемичните мерки. Това включва:
Да не се насрочват дела за един и същи ден и час, а тези, които вече са насрочени, да се проведат съобразно мерките за безопасност. Ако това не е възможно, делата да бъдат отсрочвани, като надлежно бъдат уведомявани страните.
Влизането в сградата на съд, да се осъществява на три потока, единият от които за участие в открити съдебни заседания, като тези лица се допускат приоритетно в сградата, непосредствено преди началото на съдебното заседание, за което са призовани, вторият – за потребители на услугите на Бюро „Съдимост” и третият – за граждани и адвокати с оглед извършването на деловодни справки, подаването и получаването на документи.
При изчакване за влизане в сградата на съда и подаване на документи гражданите и адвокатите да спазват дистанция от поне 2 метра един от друг.
Да не се допускат в сградата на съда лица с външно проявена симптоматика на заболяването.
При влизане в сградата на съда всички лица, включително съдии, прокурори, съдебни служители, съдебни заседатели и посетители, да дезинфекцират ръцете. Всички посетители на съда и съдебни заседатели да бъдат с поставени предпазни маски и ръкавици.
Работното време на службите, които работят с граждани, е от 9 до 12 часа и от 14 до 17 часа.
Допуска се обслужването на един посетител на всяко от работещите гишета в службите - „Регистратура“, „Съдебно деловодство“, „Съдебно деловодство СИС“, Бюро „Съдимост”. Останалите граждани и адвокати изчакват реда си пред сградата на съда, като спазват дистанция от поне два метра един от друг. В адвокатската стая посетителите се допускат при съблюдаване на изискването за отстояние на поне 2 метра един от друг.
Асансьорът  в сградата е забранено да се изпозва от граждани, те не трябват да сядат на пейките в коридоритете, освен тези посетителите на съда, които поради здравословното си състояние имат необходимост от това.
Всички присъстващи в съдебната зала лица да бъдат с поставени предпазни маски, плътно покриващи носа и устата и ръкавици.
Присъстващите в съдебната зала лица да спазват отстояние от поне 2 метра един от друг. Не се допуска публика, включително стажанти, журналисти и други лица извън участниците в конкретните производства, се казва в заповедта на председателя на съда.