Отнемане на разрешителното на МВЕЦ „Бебреш“ бе едно от исканията на участниците в протеста, който се проведе на 26 януари 2020 год. в Ботевград. То бе отправено от организаторите на гражданското недоволство до съответните институции – Министерство на околната среда и водите и Басейнова дирекция „Дунавски район“, придружено с конкретни факти за нарушения. 


В отговора на Министерството, подписан от зам.-министър Красимир Живков, се казва, че от директора на Басейнова дирекция е разпоредена проверка на сигнала в рамките на правомощията му по Закона за водите. Приложено е писмото с резултата от извършената проверка, като освен до организаторите на протеста, то е изпратено до началник отдел „Приемна“ в Министерски съвет, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Илиан Тодоров – областен управител на Софийска област и председател на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК София ЕООД. 


Публикуваме пълния текст на писмото: 


Във връзка постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) с вх. № РР- 12-32/07.02.2020 г. Ваше писмо, с шест искания от страна на гражданите, в т.ч. „Отнемане на разрешителното на МВЕЦ „Бебреш“ за водовземане от язовир „Бебреш“, Ви уведомяваме следното:


I. Отнемане на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите (ЗВ), може да бъде извършено при наличие на поне едно от условията посочени в разпоредбата на чл.79а, ал.1 от ЗВ 


Към настоящия момент БДДР е издала наказателно постановление за извършено от „Агроинженеринг – 90“ ЕООД, гр. София нарушение, изразяващо се в това, че в периода от 21.05.2019 г. до 28.05.2019 г. и от 19.06.2019 г. до 25.06.2019 г. ВЕЦ „Бебреш“ е работила, като за целта е осъществявано водовземане при кота на водното ниво в яз. Бебреш под определената съгласно издаденото разрешително кота 490,48 /ННРВН/. Това обстоятелство е нарушаване на условие т.1.1. от Раздел 1 „Използване на водите и водните обекти в съответствие с целите, параметрите и условията на тяхното предоставяне“ от Приложението към разрешително за водовземане № 11140131/ 20.04.2012 г., и по-конкретно раздел 2 „Схема и технически параметри на съоръженията” от Решение № 2304/ 22.11.2017 г. за изменение на разрешително за водовземане № 11140131/20.04.2012 г. Съгласно цитираното решение за изменение от 2017 г. разрешената кота на водовземане от яз. Бебреш е 490,48 /ННРВН/, а ВЕЦ „Бебреш“ е работила при кота на водното ниво в яз. Бебреш под разрешената, съгласно балансовата таблица от Напоителни системи ЕАД - клон София. Наказателното постановление се обжалва от дружеството-нарушител.


II. БДДР е извършила проверка по документи с оглед предприемане на действия за ограничаване на правата на водовземане от яз. Бебреш за всички издадени и действащи разрешителни, с изключение на водите за питейно-битово водоснабдяване.


На 27.12.2019 г. БДЦР е издала две Решения за ограничаване на водовземането на основание чл.83 от ЗВ по двете действащи разрешителни за водовземане от яз. Бебреш, а именно:


• по Разрешително за водовземане № 11140131/20.04.2012 г. на „АГРОИНЖЕНЕРИНГ-90“ ЕООД за производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Бебреш“ и


• по Разрешително за водовземане № 11420036/02.09.2019 г. на „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД за напояване на 1000 дка поливни площи от НС „Ботевград“.


И на двете Решения е постановено предварително изпълнение, съгласно АПК. Същите са влезли в сила.


С УВАЖЕНИЕ,


ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ


Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“


 


Съгласно цитираната разпоредба - чл. 79а., (Нов - ДВ, бр. 61 от 2010 г.) (1) Органът по чл. 52, ал. 1 може да постанови отнемане на разрешителното за водовземане или ползване на водния обект при наличието на поне едно от следните условия:


1. неизползване на изградена водностопанска система за срок една година;


2. осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното;


3. нарушаване условията на разрешителното;


4. неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.