В открита приемна от 10 до 13 часа днес експерти от Бюро по труда - Ботевград  консултираха работодатели и безработни лица за новите антикризисни мерки, които предлага Агенцията по заетостта. Събитието е част от националната информационна кампания на открито за бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка“. 


Изнесената приемна бе разположена на площад „Освобождение“ – между общината и читалището. Между 10 и 12:30 часа тя бе посетена от представители на десет местни фирми. Интерес бе проявен и от страна безработни граждани. 


Работодателите могат да избират подходяща мярка или комбинация от мерки за подкрепа на техния бизнес. Една от възможностите е проект „Заетост за теб“. В него могат да се включат работодатели от всички сфери на икономиката, с изключение на осъществяващите дейност в рибарство, аквакултури, селско стопанство и др. Финансовата помощ е за срок от 3 месеца и чрез нея се покриват разходите за трудови възнаграждения в размер на минималната работна заплата и дължимите работодателски осигурителни вноски върху нея. 


Работодателите могат да наемат регистрирани в Бюрото по труда безработни лица, които не са били наети при тях в период, не по-малък от един месец от подаване на заявката. За да се гарантира устойчивост, е необходимо да се запази заетостта на 75% от тях за период, който е равен на периода на субсидираната заетост. 


По проект „Заетост за теб“ е определена национална квота работодатели от хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска или други дейности, свързани с пътувания и резервации. 


От 1 юли 2020 год. до изчерпване на предвидения финансов ресурс, работодателите могат да подават своите заявки по електронен път. 


Проект „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“ осигурява компенсации за запазване на заетостта на работници  и/или служители в предприятие и/или на самоосигуряващо се лице, осъществяващо икономическа дейност в сферата на транспорта и туризма. Вследствие директното въздействие на пандемията COVID-19 пряко засегнатите фирми и съмоосигуряващите се лица трябва да декларират и удостоверят намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца на подаване на заявлението по проекта. Компенсациите в размер на 290 лв. за всеки работник/служител се изплащат за цял календарен месец, считано от 1 юли 2020 год., за не повече от шест месеца. 


Работодателят следва да запази заетостта, а самоосигуряващото се лице дейността си за допълнителен период, равен на половината от периода, за който се изплащат компенсации. 


Кандидатите по проекта могат да подават документи по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване  /ССЕВ/: https://edelivery.egov.bg/или чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност за ползване на първите два  - на място в съответната дирекция „Бюро по труда“. 


Допустими по новия дизайн на мярката 60/40 са кандидати от почти всички сектори на икономиката, с изключение на селското стопанство, финансираните с публични средства образование, здравеопазване, управление и други, като за сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ са предвидени облекчени условия. 


Средствата по ПМС 151/2020 ще се предоставят за период от 3 месеца – от 1-ви юли до 30-ти септември, като ангажимент на работодателя е след това да запази заетостта им за същия период.  За да получи средствата, работодателят трябва да е приложил през периода 13.03 – 30.06.2020 год. поне една от формите за промяна в режима на работа, съгласно 120в от КТ, чл. 138а, ал.2 или чл. 173а от КТ. Работодателят може да кандидатства и ако е запазил заетостта на работници/служители, за които е уведомил Агенцията по заетостта, че планира масово уволнение по реда на КТ. Документи се подават по електронен път чрез  Системата за сигурно електронно връчване  /ССЕВ/:https://edelivery.egov.bg/ или чрез лицензиран пощенски оператор, както и на място в бюрото по труда. 


В шатрите на Агенцията по заетостта търсещите работа и работодателите, засегнати от кризата, ще получат изчерпателна информация за услугите, които предлагат бюрото по труда, заедно с различните актуални възможности за финансово подпомагане на дейността им. Така те ще бъдат максимално улеснени в избора на точната мярка и точния подход за бързо възстановяване.


Следващата открита приемна на Бюро по труда – Ботевград ще се проведе на 23 юли – /четвъртък/, от 10 до 13 часа. Шатрата ще бъде разположена на същото място – между общината и читалището.