Не е целесъобразно съществуването на такова малко общинско предприятие, каквото е ОП “Регионално депо за неопасни битови отпадъци“, чиято дейност може да се поеме изцяло от структури към ОП БКС. Още повече, че БКС ежедневно си комуникира, взаимодейства и оперира под една или друга форма чрез машините за сметосъбиране с регионалното депо. С промяната на оператора ще оптимизираме работата и респективно ще намалим разходите за стопанисване и издръжка на регионалното депо за битови отпадъци, което ще доведе до по-малки такси, които всяка една от трите съседни общини внася за тон депониран отпадък. 


Разходите за поддръжка на депото ще намалят с около 10-15 на сто, според разчети на общината. 


С тези мотиви кметът Иван Гавалюгов поиска съгласието на Общинския съвет да свика Общото събрание на Регионалното сдружение на общините за управление на отпадъците – регион Ботевград, на което да предложи дейността по стопанисване и експлоатация на регионалното депо за неопасни битови отпадъци да се поеме от ОП БКС, считано от 1 януари 2021 год. 


Дебати по предложението нямаше. Всички съветници, присъстващи на редовното заседание миналия четвъртък – 21, гласуваха “за“.


В Общото събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците влизат кметовете на общините Ботевград, Правец и Етрополе. То се председателства на ротационен принцип. Тази година председателското място се заема от кмета на Ботевград.