Министерството на регионалното развитие и благоустройството стартира процедура за избор на представители на бизнеса и юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за общественополезна дейност, които да бъдат включени в състава на регионалните съвети за развитие съгласно последните промени в Закона за регионалното развитие в шестте региона за планиране от ниво 2 в страната.


Двата сектора имат право да излъчат за съответната група по един основен член и до трима резервни членове за участие в състава на регионалния съвет за развитие за съответния регион. В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата може да се подават писмено заявление и съответните документи за участие в деловодството на МРРБ, на вниманието на секретаря на регионалния съвет за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.


От страна на бизнеса в процедурата могат да участват представители на малки, средни и големи предприятия. Сред изискванията към тях са да са с регистрация на седалище в съответния регион за планиране, да са създадени най-малко 2 години преди подаването на заявление в процедурата и да са действащи към момента на подаване на заявление за участие в процедурата за избор. Всеки заинтересован представител на посочените групи предприятия може да подаде само едно заявление.


От страна на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност право да излъчат членове имат организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията, равните възможности, социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи, екологични организации и организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата и агенции за регионално развитие.


Те трябва да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел най-малко 2 години преди момента на подаване на заявление за участие в процедурата, да са действащи, като осъществяват целите си не по-малко от 2 години към момента на подаване на заявлението за участие в процедурата, както и документи, доказващи, че ЮЛНЦ извършва общественополезна дейност на територията на съответния регион за планиране. Всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел може да подаде само едно заявление. 


Избраните представители на бизнеса и на  юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност ще участват в заседанията на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас, в качеството им на наблюдатели. Те ще имат право на глас в процеса на подбор на проекти, които ще се реализират с европейско финансиране на територията на съответния регион за планиране от ниво 2.


Регионалните структури в регионите за планиране от ниво 2 ще имат разширени функции и правомощия при изпълнението на програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Те ще имат експертен състав от три звена – звено за медиации, звено за публични консултации и звено за предварителен подбор. Съветите ще се състоят от председател, заместник-председател и членове, а експертен състав ще подпомага работата им. В състава на регионалния съвет за развитие с право на съвещателен глас се включват и наблюдатели. При изпълнение на функциите по подбора на проекти в изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, част от наблюдателите ще получават право на глас.


Поканите и документацията към тях могат да бъдат намерени в секция „Обяви“ на интернет страницата на МРРБ.