В „Елаците-Мед“ посрещнахме Деня на миньора с гордост и удовлетворение


Г-н Василев, вие сте председател на синдикалната организация на  „Подкрепа“ при „Елаците-Мед“ АД. Как се преплитат вашият трудов път в дружеството и пътя ви на синдикален лидер?
В “Елаците-Мед” АД започнах работа през 2002 г., когато бях назначен на длъжност конструктор към цех „Ремонтно-механичен” на Рудодобивен комплекс „Елаците”, гр. Етрополе. Тогава работех по създаване на конструктивна документация по представени детайли, възли и агрегати. От 2004 г. до края на 2018 г. работих като технолог към цех „Ремонтно-механичен” по подобряване и оптимизиране на технологичните процеси за изработване и ремонт на детайли за възли и агрегати. От началото на 2019 г. съм  началник цех „Ремонтно-механичен“ към Рудодобивен комплекс.
Синдикалното ми развитие в „Елаците-Мед“ АД, започна през 2006 г. с  избора ми за секретар на синдикалната секция на СМФ „Подкрепа“ при „Елаците-Мед“. Този пост заемах до юли 2017 г., когато се проведе събрание за избор на нов председател на синдикалната секция. От тогава до настоящия момент съм председател на синдикалната секция на СМФ „Подкрепа“ към „Елаците-Мед“ АД.  


Какво е за вас Денят на миньора? 
Всяка година на 18 август - Деня на Успението на Св. Иван Рилски, патрон на българските миньори и работещите в минната промишленост, българската минна общественост чества своя професионален празник - Деня на миньора. За мен това е свят ден, изпълващ ме с чувство на гордост! Изразявам моето дълбоко уважение и преклонение пред професията на миньора, свързана с много трудности, рисковe и изпитания.


Кои от постиженията на дружеството ви карат да се гордеете?
Безспорно едно от най-големите постижения на „Елаците-Мед“ АД е успешното преминаване към високотехнологична и ефективна минна компания. Доказателство за това са въведените високотехнологични машини и оборудване, автоматизацията на управлението на технологичните процеси,  качественото подобряване условията на труд и безопасност. Не трябва да пропускаме и реализираните различни проекти в областта на околната среда, като пречистване на рудничните води, изградените пречиствателни станции, рекултивацията на площи от рудника и хвостохранилищата, обезпрашаване със съвременни воднотехнически и аспирационни съоръжения и т.н. Непрекъснатият растеж на компанията и въведените модерни технологии водят до осигуряването на трайна заетост и достойни доходи за хиляди хора.


Как оценявате взаимодействието на синдикатите с ръководството на дружеството? Какви бяха мерките, които предприехте в контекста на новата реалност - Covid-19?
През всички изминали години досега синдикалните организации при „Елаците-Мед“ АД в преговори и сътрудничество с ръководството на дружеството са водили балансирана и последователна политика за повишаване на доходите и стандарта на живот на работниците и служителите. Като най-успешно споразумение между синдикатите и ръководството по отношение увеличаване на работните заплати мога да посоча постигнатото през последните две години. Постигнатите конкретни договорености са благодарение на постигнатия аргументиран и конструктивен диалог на синдикалните организации с ръководството на дружеството. Той продължава и през 2020 година, в условията на настъпилата пандемия от Covid-19. По време на извънредната епидемична обстановка синдикатите и ръководството си взаимодействаха, като предприеха стриктни мерки за защита здравето на хората и за предотвратяване на разпространяването на заразата, като спазваха указанията на компетентните органи и заповедите на министъра на здравеопазването.
Беше направено всичко необходимо за осигуряване на непрекъснатост на производството и гарантиране на доставките. Всички тези мерки са насочени към запазване на работните места, както и доходите на хората.


Какви са основните направления в социалната политика на дружеството?
Социалната политика на дружеството е ориентирана към подобряването на безопасността на работното място в името на здравето на служителите, като са осигурени лични предпазни средства за всеки работник и служител. Ежегодно се провежда здравна профилактика. Осигурено е здравно и животозастраховане за всички работещи в дружеството. Ежегодно се организират курсове за повишаване квалификацията на служителите. В „Годишния план за обучения“ се обхващат, както задължителните курсове за квалификация и преквалификация, така и професионални обучения.
По отношение на местните общности в общините, в които дружеството развива дейност, имаме последователна социална политика, като реализираме различни социално значими програми със собствени средства и труд, като инфраструктурни проекти, програми в областите образование, култура и др. 


Какви са заложените мерки за повишаване здравето и условията за безопасност на работното място?
Постигната е договореност в посока осигуряване на средства за профилактични прегледи на персонала по категории; осигурени са безплатни медикаменти, лекарства и ваксини за профилактика при епидемии. По искане на синдикалните организации са въведени периодичен и извънреден контрол, както и замервания на параметрите на околната среда. При работа на открито на работещите се осигуряват достатъчно количество питейна вода, студени и топли напитки за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма и др.
Ръководството на дружеството гарантира и ритмично снабдяване със специално работно облекло и лични предпазни средства по списък, съгласуван със синдикатите.
 
Едно интервю с инж. Милко Василев - председател на синдикалната секция на СМФ „Подкрепа“ при „Елаците-Мед“ АД