На първо място в конкурса за управител на МБАЛ Ботевград е класиран д-р Орлин Цветков. Това стана ясно от протокола на комисията по провеждане на конкурса, който е публикуван на страницата на Община Ботевград в интернет. Той е постигнал средноаритметична оценка много добър 4,92 от представяне на разработка за развитие на местното лечебно заведение за период от три години и събеседване.


На второ място, със средноаритметична оценка много добър 4.59, е класиран другият участник в конкурса – д-р Грациела Петрова. 


Протоколът на комисията ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинският съвет. Ако кандидатурата на д-р Орлин Цветков събере 15 „за“ той ще бъде назначен за управител на МБАЛ Ботевград. 


Орлин Цветков притежава: диплома за присъдена образователна и научна степен „Доктор“ по Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (здравен мениджмънт) от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов – Стопански факултет; свидетелство за професионална квалификация по специалност „Икономика на здравеопазването“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов – Център за следдипломно и факултативно обучение; диплома за завършено висше образование по специалност „Застраховане и социално дело“, с професионална квалификация „Икономист – здравеопазване“ от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов – Стопански факултет; сертификат за експертна оценка и акредитация на лечебни заведения по Наредба №18/20.06.2005 г. на МЗ издаден от Министерство на здравеопазването – Национален център по обществено здраве и анализи.