В Общинския съвет е внесен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Ботевград.  Едното предложение е свързано с данъка върху таксиметровия превоз на пътници. Общинското ръководство предлага той да бъде намален от 400 на 350 лв., посочвайки на първо място, че пандемичната обстановка в страната засегна сериозно и таксиметровия бранш. „На следващо място постъпиха множество предложения от представители на таксиметровия бранш за намаляване на данъка. При определяне на предлагания с докладната размер е използван и сравнителен метод, при който са разгледани и съпоставени цени в други общини със сходни размери и икономически  условия“, пише още в мотивите към докладната записка. 


Годишният размер на данъка върху таксиметровия превоз на пътници се определя от Общинския съвет в срок до 31 октомври на предходната година. Данъкът е в границите от 300 до 1 000 лв. Към настоящият момент годишният размер на този налог в община Ботевград е 400 лв. 


Другото предложение  за промяна в Наредбата за местни данъци и такси се отнася за данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин. Към момента той 2% върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност. Общинското ръководство предлага налогът да стане 3 на сто. 


Основа за определяне на данъка е цената на имуществото в левове към момента на прехвърлянето. За недвижимите имоти основа за облагане е уговорената цена, а ако тя е по-ниска от данъчната оценка – се взема предвид последната.  По аналогичен начин се определя основата за облагане  при прехвърляне на моторни превозни средства, като вместо данъчната оценка се взема предвид застрахователната стойност. 


„Доколкото данъкът при придобиване на имущество не е повсеместен, какъвто е данъкът върху недвижимите имоти, то данъчното облагане ще бъде ограничено, като ще обхване предимно лица, влагащи средства в недвижими имоти, или закупуващите регистрирани за движение моторни превозни средства“, се посочва в мотивите за предложението.