По традиция и тази година акцията е разделена в три основни кампании


Първа част от 01.11.2020 г. до 10.11.2020 г. –“С безопасно пътно превозно средство през зимата”, насочена към водачите на ППС – велосипеди, превозни средства (ПС) с животинска тяга и др.


Втора част от 11.11.2020 г. до 20.11.2020 г. –“Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя”, насочена към пешеходците и поведението на водачите спрямо пешеходците. В този период е и Световния ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 15 ноември 2020 г., който по традиция ще се отбележи и в храмовете на всички официални религии в областта.


Трета част от 21.11.2020 г. до 30.11.2020 г. –“Безопасно шофиране през зимата“, насочена към водачите на моторни превозни средства, техническата изправност на автомобилите и поведението на водачите спрямо пешеходците.


За времето на провеждане на акцията ще се извърши оглед за състоянието на пътните настилки, вертикалната сигнализация, хоризонталната маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за ПТП. При необходимост ще се изготвят предписания до стопаните на пътя.


На територията на 12-те районни управления към ОДМВР-София ще бъдат проведени специализирани полицейски операции със съответна насоченост. 


В периода, обхващащ първата част на кампанията, работата на пътните полицаи ще бъде насочена основно към превенция над поведението на велосипеди, ПС с животинска тяга и др. При регистрация и пререгистрация на ППС ще се извършва проверка на  светлините за изправност и съответствие с нормативните изисквания.


Местните власти съвместно със служители на Пътна полиция ще извършват проверки за наличие на регистрация, както и за изправността на светлинната и светлоотразителната сигнализация на ППС с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията. Ще се следи за спазване на въведените ограничения за движение на велосипеди, ПС с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от тях от републиканската пътна мрежа; ще се взима отношение спрямо водачите при установяване на движещи се ППС без необходимото оборудване, както и при установяване на велосипедисти, неизползващи светлоотразителна жилетка при движение извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост.


През втората част от кампанията дейността на пътните полицаи ще  бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците. В този период ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане, както и за даване от водачите предимство на пешеходците на пешеходните пътеки. При установяване на нарушения ще бъдат налагани ефективни санкции.  Специално внимание ще се обръща на пешеходците в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци), движещи се неправилно особено извън населените места.


Ще бъде осъществяван превантивен контрол и над пешеходци, които показват явно намерение да пресекат неправилно, като полицейските органи ще взимат отношение на място и ще указват кое е правилното поведение. 


В третата част от кампанията дейността на Пътна полиция ще бъде насочена основно към контрол над техническата изправност на автомобилите и на осветителните им системи и над поведението на водачите на ППС, в т.ч. и спрямо пешеходците.


ЗИМАТА Е БЕЗОПАСНА, КОГАТО СИ ГОТОВ ЗА НЕЯ!


За изправността


∙Провери изправността на спирачната система (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП)


∙Провери и поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите, мигачите (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП)


∙Провери оборудването на 3- или 4-колесното МПС за обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП)


Принудителни административни мерки:


Когато пътното превозно средство е технически неизправно, то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП)


При управление на технически неизправно ППС глобата е:


50 лв. – при констатирани незначителни неизправности


200 лв. – при констатирани значителни неизправности


500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.)


За гумите


∙Смени гумите със зимни или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (отнася се за периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП)


∙Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания 


Глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП)


∙Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП)


∙Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП) 


Глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП)


За поддръжката


∙Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки


∙Провери изправността на чистачките и подмени перата. Предстоят мъгли, слани, дъжд и сняг


∙Смени водата с антифриз


∙Провери работи ли парното


За сигурността   


∙Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене


∙Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг


∙При попадане в аквапланинг не използвай спирачка, а отнеми от газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение


За съобразителността


∙Винаги се осведомявай за прогнозата за времето и за ремонти по маршрута си на движение


∙Излез от вкъщи десетина минути по-рано, за да подготвиш автомобила си за път


∙За планиран дълъг път зареди гориво, телефона, храна и вода, вземи топли дрехи и одеяло