Дирекция „Бюро по труда“ - Ботевград обявява конкурс за младши експерт във филиал Етрополе.


Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт


Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - София / Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград / Отдел "Посреднически услуги"


Агенция по заетостта


Правоотношение: Служебно


Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Информация за длъжността “Младши експерт”, филиал „Етрополе”, отдел ПУ на Дирекция „Бюро по труда” Ботевград: Основните функции на длъжността “младши експерт” са свързани с предоставяне на посреднически услуги на търсещите работа лица и работодателите, информиране за свободни работни места, действащите програми и мерки за заетост и обучение и за възможностите за професионална квалификация.


Основна месечна заплата за длъжността се определя: от 650 лв. до 998 лв.


Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър


Минимален професионален опит: 0 година/години


Ранг/Специфично наименование: V младши


Допълнителни умения и квалификации:


- образование – висше;


- минимална образователно - квалификационна степен – „професионален бакалавър по ...”;


- предпочитани специалности от областите на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки; Педагогически науки;


- минимален професионален опит: не се изисква;


- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;


- умения: познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересуваните страни; обективност на преценката; компютърна грамотност – MS Office, Internet.


Длъжността  се  заема  по  служебно  правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1, 2 от Закона за държавния служител.


Минимален размер на основната заплата: 650 лв.


* Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.


Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1


Начин за провеждане на конкурса


Начин за провеждане на конкурса (всички изброени): Решаване на тест, Интервю


Допълнителна информация за начина на провеждане: По документи, чрез тест и интервю.


За повече информация посетете: http://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_adm_structure/731