Агенция по заетостта обявява конкурс за свободно работно място за длъжност: „Старши експерт” в отдел „Активна политика на пазара на труда”, дирекция „Бюро по труда” - Ботевград.


Минимални изисквания за заемане на длъжността: 


- образование – висше;


- минимална образователно - квалификационна степен – „бакалавър”; 


- предпочитани специалности от областите на висшето образование: Социални, стопански и правни науки, Природни науки, математика и информатика, Технически науки, Педагогически науки;  


- минимум 1 година в областите: информиране и консултиране на клиенти, участие в реализацията на програми и проекти, финансирани от фондовете на Европейския съюз и от други международни източници; изготвяне на информационно – аналитични материали, работа с платежни документи;


- или ранг – V младши;


- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – ДРСЗ и ДБТ, ЗНЗ и правилника за прилагането му, ЗА, ЗДСл, КТ, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;


- умения: познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересуваните страни; обективност на працанката; компютърна грамотност – MS Office, Internet. 


Длъжността  се  заема  по  служебно  правоотношение. За целта кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7, ал. ал. 1, 2 от Закона за държавния служител.


Информация за длъжността“Старши експерт”, отдел АППТ на Дирекция „БТ” Ботевград: Основните функции на длъжността “Старши експерт” са свързани с реализиране на действащите програми, проекти и мерки за заетост и обучение – подготовка на документите за сключване на договори, контролна дейност по изпълнение на договорните задължения, изготвяне на информационно - аналитични материали и периодични справки  по предмета на дейност


Основна месечна заплата за длъжността се определя: от 650 лв. до 1050 лв. 


Провеждане на конкурса: по документи, чрез тест и интервю.


Необходими документи за кандидатстване:


- Заявление за участие в конкурса – по образец - /Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 на Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /;


- Декларация от лицето чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСл;


- ксерокопия на документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;


- ксерокопие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобития ранг по Закона за държавния служител;


Контакти: Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса на адрес: Дирекция “Регионална служба по заетостта”, гр. София 1233, ул. “Софроний Врачански” № 104, отдел “ФСДППО”.


Във връзка със Закона за защита на личните данни, в деня на подаване на документите за участие в конкурса, на кандидатите се предоставя Уведомление за защита на личните данни и Декларация на кандидата за работа/позиция в Агенция по заетостта, запознал се с Уведомление за поверителност. Уведомление за защита на личните данни и Декларация на кандидата за работа/позиция в Агенция по заетостта, може да изтеглите от електронната страница на Агенция по заетостта, рубрика „Конкурси за работа”, подрубрика „Формуляри”.


Документи може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3 т. 1 на НПКПМДСл следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Документите подписани с електронен подпис се подават на e-mail drsz_sofia@mbox.contact.bg. В последният ден на приема на документи, след указания в обявлението час, документи не се завеждат в деловодната система. Документи, в които липсва Уведомление за защита на личните данни и Декларация на кандидата за работа/позиция в Агенция по заетостта, запознал се с Уведомление за поверителност не се разглеждат.


На информационното табло на на ДРСЗ – София, и на информационните табла на дирекции на дирекциите „Бюро по труда” от регион София, както и на Интернет страницата на Агенцията по заетостта се поставят: обявата, списъка на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати, списъка на допуснатите кандидати с датата, часа и мястото на провеждането на конкурса и списъка на класираните от 1-во до 3-то място кандидати. 


Обявата за конкурса се публикува на Интернет страницата на Административния регистър и в Портала за работа в държавната администрация.


Краен срок за подаване на документите: 14 дни след публикуването на обявлението.


За допълнителна информация: тел.: 02/931-04-12