В изпълнение на разпоредбите на чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси, е насрочено публично обсъждане на проектобюджета на Община Ботевград за 2021 г. То ще се проведе на 19.01.2021 година (вторник) от 17:00 часа в зала “Ботевград” при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.


Каним гражданите на общината, кметовете на кметства и другите второстепенни разпоредители с бюджет, кметските наместници, юридическите лица, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена и на граждански сдружения, общинските съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.


Обсъждането ще се излъчва за първи път и на живо в интернет, като линк към него ще бъде публикуван допълнително на сайта на Община Ботевград.


Становища, предложения и препоръки по проекта на бюджет за 2021 г. могат да се представят в деловодството на Общината до датата на публичното обсъждане.