154 решения е приел Общински съвет – Ботевград през последните шест месеца на 2020 година. Това сочиотчетът на местния законодателен орган, който е включен в дневния ред на първото за 2021 г. редовно заседание на ОбС, което ще се състои на 28 януари - четвъртък. 


За отчетния период са проведени шест сесии, от които една извънредна. За същото това време в деловодството на Общинския съвет са внесени 194 документа: 148 от кмета на Община Ботевград, 5 от председателя на ОбС, 5 от общински съветници, 5 от областен управител, 10 от граждани на общината и 21 от управители на общински дружества и директори на общински предприятия, ликвидатори и други.


Включени в дневния ред и обсъдени в заседания са 158 докладни. Взетите решения са 154 на брой – за бюджета на общината – 32, териториално селищно устройство, градоустройство и архитектура – 31, разпореждане и управление общинска собственост – 33, отпускане на средства за образование, култура и духовни дейности – 5, общински предприятия и фирми – 11, приемане, изменение и допълване на наредби – 9, програми, планове, стратегии – 3, кандидатстване с проекти за европейско финансиране – 8, организационни – 21, предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи – 1 броя. 


Спазва се срокът за предоставяне на материалите на общинските съветници  - 7 дни преди редовно и миниум 24 часа преди провеждане на извънредните заседания на ОбС.  


С оглед спазване на противоепидемиологичните мерки срещу разпространението на COVID-19, след 13 март 2020 год. сесиите се провеждат без присъствие на външни лица, с осигуряване на предпазни средства и спазване на необходимата дистанция между общинските съветници. 


През отчетния период - 01.07.2020 – 31.12.2020 г., няма нито едно провалено заседание поради липса на кворум, се посочва още в отчета, изготвен от председателя на местния парламент д-р Илин Черняшки. „Постоянните комисии към Общински съвет – Ботевград, работеха и се произнасяха със становища по всички насочени към тях материали.“ – се казва още в отчета.


От изнесената справка за посещаемостта на заседанията на ОбС и нейните комисии е видно, че трима общински съветници не участват в нито една постоянна комисия. Това са Георге Георгиев, Цветослав Захариев и Николай Велков. И тримата от МК ДИБО.


Съветникът, избран от листата на ПП ГЕРБ – Георги Канзов, е член на Постоянната комисия по социална политика и здравеопазване /ПКСПЗ/, но е пропуснал всичките й пет заседания.