Съгласно чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 за организацията на дейностите в училищното образование за осъществяване на прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват Система за прием. Тя въвежда единен критерий за прием на учениците в първи клас във всички общински училища, като основната цел е да се постигне баланс в разпределението на ученици, съобразно оптималното усвояване на наличния сграден фонд. С приемането на Системата ще се даде възможност за по-ефективен контрол върху процесите на кандидатстване , класиране и записване на ученици на ученици в общинските основни училища, които се осъществяват по предварително изготвен график и критерии за прием, се посочва в докладната до местния парламент. 


Обучението е задължително за децата, които навършват 7 години през  2021 год. по преценка на родителя  и при готовност за училище , потвърдена с издадено удостоверение за завършено предучилищно образование и при наличие на свободни места в паралелките , в първи клас могат да бъдат записвани деца, които навършват 6-годишна възраст  през настоящата година. 


Училищният план-прием  се определя от директорите на учебните заведения в срок до 31 март 2021 год., въз основа на анализ на броя на подлежащите за обучение в първи клас в населеното място.


Критериите за прием се запазват. В първи клас в общинските училища на територията на Ботевград  по водещ критерий се приемат ученици спрямо постоянния/настоящия им адрес, разпределени в четири групи. За разпределението в групите се взема посочения в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика. Деца, чиито братя и сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище , се разпределят в първа група, независимо от постоянния/настоящия адрес. Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите , като първо се приемат децата от първа група. Задължителен водещ критерий  за първа група е постоянен/настоящ адрес на детето в прилежащия район на училището, който не е променян в последните 3 години преди подаване на заявлението. Когато броят на децата надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, класирането се извършва по допълнителни критерии, които са регламентирани в Системата за прием.  В нея са посочени прилежащите райони към трите основни училища в Ботевград. Настоящият/постоянен адрес на детето е в най-голяма близост до училището, като разстоянието се измерва с Google maps.bg за най-кратък пешеходен маршрут. 


За дейностите за прием на ученици в първи клас  в училищата на територията на Ботевград, общинската администрация е изготвила един график, който е приложен към Системата. 


От 19 април 2021 г. до 21 май 2021 /включително/ се подават заявления от родителите /настойниците в училищата  за участие в първо класиране и се издават насочващи писма  за записване в първи клас в училища с други прилежащи райони от населеното място.


На 1 юни 2021 год. се обявяват списъците от първо класиране. В периода  2 юни - 10 юни 2021 год. е записването на учениците след първото класиране. На 11 юни се обявяват свободните места за второ класиране. От 14 до 22 юни 2021 год. се подават заявления от родители/настойници в училищата за участие във второ класиране. Записването на ученици след второ класиране започва на 23 юни и приключва на 30 юни. Свободните места се попълват от 1 юли до 13 септември 2021 год.