Централната избирателна комисия определи възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК, както и на специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. С точка 10 на същото решение е определено и допълнително възнаграждение за работа в извънредна епидемична обстановка.


В райони с до 400 секции включително: Председател  – 1060 лева; Заместник-председател – 1010 лева; Секретар   – 1010 лева; Член –  960 лева.


В райони с над 400 секции: Председател - 1175 лева; Заместник-председател – 1115 лева; Секретар – 1115 лева; Член – 1060 лева.


Членовете на  СИК/ПСИК ще получават: Председател – 105 лева; Заместник-председател - 95 лева; Секретар - 95 лева; Член - 80 лева.


За получаването на бюлетините и другите изборни книжа и материали, както и за подреждане на помещението за гласуване се изплаща допълнително възнаграждение в размер по 15 лв. на всеки участвал.


Членовете на СИК/ПСИК по чл. 285, ал. 1 ИК, които представят протокола на СИК/ПСИК и другите изборни книжа и материали в РИК, съответно в общинската администрация, получават допълнително възнаграждение в размер на 30 лв. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2.


Членовете на СИК извън страната получават допълнително възнаграждение по т. 2.3. извън възнаграждението по т. 2.1. и т. 2.2. за времето до получаване на потвърждение от ЦИК.


Членовете на СИК в секции, определени за произвеждане на изборите с машинно гласуване, получават допълнително възнаграждение в размер на 20 лв. извън възнаграждението по т. 2.1.- 2.3.


Членовете на РИК получават месечно възнаграждение от 13 февруари 2021 г. до 14 дни включително от произвеждане на изборите – 18 април 2021 г.


Членовете на РИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на РИК са за сметка на държавния бюджет.


Членовете на СИК/ПСИК за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност, за времето преди изборния ден, изборния ден и за следващия ден. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на СИК/ПСИК са за сметка на държавния бюджет.


Възнагражденията на членовете на РИК, както и на СИК/ПСИК, не се облагат с данъци по Закона по данъците върху доходите на физическите лица.


За подпомагане дейността на РИК може да се наемат специалисти с месечно възнаграждение, както следва: специалист - експерт към РИК – 780 лв. месечно; специалист - технически сътрудник към РИК – 560 лв. месечно;


За периода на подготовка за предаване на изборните книжа и материали от РИК на СИК, както и за подпомагане на РИК при предаване на книжата и материалите на СИК в изборния ден, приемането на протоколите от СИК след изборния ден и подготовката за предаването на книжата в ЦИК може да бъдат привлечени специалисти – технически сътрудници към РИК с възнаграждение не по-високо от 100 лв., след съгласуване със съответния областен управител.


За времето по т. 3 – от 13 февруари до 18 април 2021 г.– до 14 дни включително от произвеждане на изборите, разходите за пътуване на членовете на районните избирателни комисии, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, където се провеждат заседанията на районната избирателна комисия, се заплащат от държавния бюджет срещу представяне на разходооправдателен документ и при спазване на действащите правила и нормативи.


За времето на работа в извънредна епидемична обстановка, обявена с акт на компетентен държавен орган, членовете на РИК и СИК/ПСИК, както и специалистите по т. 7 получават допълнително възнаграждение в размер на 50 на сто от възнаграждението по т. 1, т. 2, т. 7.1 и т. 7.2 от настоящото решение.