Във връзка с предстоящите парламентарни избори, кметът на Община Етрополе Димитър Димитров е отправил следната


ПОКАНА


ОТНОСНО: Провеждане на консултации за формиране съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ и подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на Община Етрополе за произвеждане на изборите за Народно събрание на 4 април 2021 година.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


На основание чл. 91 и чл. 90 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на Централната избирателна комисия /ЦИК/ Ви каня на 22.02.2021 г. от 16.00 ч. в Заседателната зала на 2 етаж, стая №201 в сградата на общинска администрация - Етрополе за провеждане на консултации, за определяне съставите на СИК и ПСИК на територията на Община Етрополе.
1. При консултациите участващите партии и коалиции представят
писмено предложение за състав на СИК/ПСИК, което съдържа:
- наименованието   на   партията   или   коалицията,   която   прави предложението;
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- телефон за връзка.
2. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно
състояние на партията, издадено не по-рано от 14.01.2021 г., или копие от
решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то
Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата,
представляващи партията или коалицията.
3. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.
4. Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК/ПСИК, когато правомощията на член на СИК/ПСИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК/ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в точка „1".
 
С уважение,


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ - Кмет на Община Етрополе