Качваме заповедта на кмета на Общината Димитър Димитров, с която се определят броя на секциите за гласуване на предстоящите парламентарни избори.
 
ЗАПОВЕД № РД -15-083/08.02.2021 Г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и Указ № 9 от 14.01.2021 г. на Президента на Република България за насрочване избори за Народно събрание на 4 април 2021 година


ОБРАЗУВАМ:


20 (двадесет) избирателни секции на територията на община Етрополе за провеждането на избори за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 година


УТВЪРЖДАВАМ тяхната номерация, обхват и адреси, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.
Копие от настоящата заповед да се изпрати на ТЗ „ГРАО" София област, РИК София област и сведе до знанието на кметовете и кметските наместници по населени места и началник на РУ на МВР гр. Етрополе.
Заповедта да се обяви на интернет страницата на общината и на информационното табло на входа на общината.


Срок на обявяване на заповедта 12.02.2021 г.


Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветина Чипева -Секретар на община Етрополе.
 


ДИМИТЪР ДИМИТРОВ /п/
 Кмет на Община Етрополе