На един жител се пада по 0,850 кг боклук на ден


19,342 тона - това е средното количество отпадъци, което е извозвано на ден от Общинско предприятие БКС от територията на града през 2020 г. От другите населени места в общината са се събирали по 13,414 тона боклук дневно. Тези данни са включени в отчета на предприятието за миналата година.


За същия период в Регионално депо – Ботевград, са депонирани общо 12 057 540 кг битови отпадъци (за сравнение: 2018 г. – 11 260 760 кг, 2019 г. – 11 711 960 кг) от община Ботевград, пише в информацията за дейността на общинско предприятие „Регионално депо за неопасни отпадъци“, която е внесена за разглеждане от Общински съвет - Ботевград. Посочените резултати показват тенденция за ръст на количествата изхвърляни от населението отпадъци, въпреки че броят на жителите не се увеличава.


На всеки три месеца в регионалното депо се извършват измервания на състава на отпадъчните и инфилтрирани води. Съгласно протоколите на акредитираната лаборатория е установено съответствие на измерените стойности на показателите с тези, които са посочени в комплексното разрешително, се посочва в отчета. 


През месеците март, юни и септември е извършено и измерване на показателите на подземни води. Несъответствия на стойностите на показателите с тези, посочени в комплексното разрешително, не са установени. Протоколите са представени в Басейнова дирекция „Дунавски район“.


На всяко тримесечие се прави пест контрол за инсекти, гризачи и кърлежи. През месец март е извършен мониторинг за състоянието на почвите на площадката. Отклонения не са установени.


През отчетния период на общинското предприятие не са съставяни актове за нарушения, няма настъпили пожари, наводнения и други природни бедствия, се посочва още в отчета за дейността на Регионалното депо.


Както вече сме информирали, от началото на 2021 година ОП БКС пое дейността на ОП "Регионално депо".