В Общинския съвет е внесена информация за дейността и техническата обезпеченост на БКС за 2020 год. В общинското предприятие работят 136 човека в отделите „Чистота и благоустройство", "Сметосъбиране и сметоизвозвовае“ и „Ремонт и поддръжка“, и администрация. Подробен отчет за работата на всеки един отдел е представен в информацията до местния парламент. В него се посочва, че поддържането, благоустрояването и озеленяването на обществените терени се извършва съгласно утвърдени месечни графици. 


Почистването на площите – общинска собственост, се извършва от щатни работници на БКС и от работници по програми за временна заетост, при необходимост се наемат и хора по граждански договори.  


За миналата година ОП БКС е извозило близо 12 000 тона битови отпадъци от Ботевград и селата. Средното количество извозен отпадък на ден от Ботевград е 26,74 тона, а от селата – 18,55 тона. Това показва отчетът за дейността на общинското предприятие през 2020 година. 


През миналата година служители на БКС са извършвали ремонт и строителни дейности на 69 обекта на територията на общината.  


По решение на Общинския съвет БКС извършва и услуги на граждани и фирми по цени, определени от общината. През миналата година приходите на предприятието от предоставянето на услуги с техника са в размер на 58 240 лева.


Цялостното състояние на наличната техника на БКС е много добре, се посочва още в информацията за дейността на общинското предприятие. Към 31 декември 2020 год. от ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци“ към БКС са прехвърлени булдозер, компактор, комбиниран багер, лек автомобил – пикап, камион – самосвал, като при приемането им са констатирани технически неизправности. 


С оглед на новозакупената техника разходите за външни услуги на ОП БКС са намалели спрямо 2019 год. с над 70 000 лева. 


За осъществяване на дейността си общинското предприятие разполага с дълготрайни активи на стойност 3 581 393 лв., като 1 534 327 лева е стойността на активите прехвърлени от Регионалното депо на БКС. 


Разходите за дейността на ОП БКС за миналата година възлизат общо на 2 631 422 лев.: изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – 497 435 лв.; чистота – 1 374 283 лв.; по програми за временна заетост – 28 444 лв.; за осветление на улици и площади – 22 478 лв.; дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища, снегопочистване – 34 589 лева; озеленяване – 46 938 лева; водоснабдяване и канализация – 107 788 лв.; други дейности по благоустрояване и регионално развитие – 519 467 лв.