Част от футболното игрище на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ ще бъде отдадено под наем за срок от три години. Теренът с площ от 37 618 кв.м. Имотът е предоставен за безвъзмездно ползване на гимназията с решение от 2000 год. на Общински съвет – Ботевград. 


Съгласно чл. 15, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена, които са необходими за провеждане на учебния процес само в определени часове от учебната седмица могат да се предоставят на трети лица, които да ги ползват временно за педагогически услуги, художествено-творческа дейност и спорт при цени, определени от Общинския съвет. Това се посочва в докладната записка, с която Община Ботевград  ще поиска съгласието на местния парламент да определи месечна наемна цена в размер на 100 лева за почасово отдаване за времето, когато в училището не се провеждат учебни занятия – събота и неделя, като се вмени задължение на ползвателя за текущо поддържане на стадиона. 


Интерес към спортния обект на училището е проявен от ФК „Козаро“ става ясно от докладна на директора на ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, която е приложена към проекта на решение, предложен от Община Ботевград.