Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград обявява подбор за свободно работно място на длъжност „Психолог” към Агенция по заетостта с място на работа Дирекция "Бюро по труда" – Ботевград, отдел "Посреднически услуги".


Минимални изисквания:


- образование – професионален бакалавър


- работа с компютър (Microsoft office) много добро ниво


Допълнителни умения и квалификации:


- професионален опит – минимум 1 година;


- знания в областта на: нормативните и поднормативни актове, свързани с дейността на Агенцията по заетостта и териториалните й поделения – дирекция „Регионална служба по заетостта“ и дирекция „Бюро по труда“, Закон за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му, Закон за държавния служител, Кодекса на труда, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - придобити в образованието, допълнителната квалификация или професионалния опит;


- умения за познаване и ползване на нормативните актове, свързани с дейността на длъжността; аргументиране на предложения; добра работа в екип; комуникативност; изграждане на ефективни партньорства в администрацията и извън нея; познаване на заинтересованите страни; обективност на преценката.


Основна месечна заплата за длъжността - 950 лв.


Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.


Необходими документи за кандидатстване:


- заявление за участие в подбор – по образец;


- ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;


- ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигурителен стаж);


- декларация по образец (образец 1 и образец 2);


- автобиография (CV) – европейски формат.


Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.


Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград, пл. „Незнаен войн” № 7.