Дирекция „Бюро по труда” Ботевград обявява подбор за свободно работно място за длъжност „трудов посредник-ромски медиатор” към Агенция по заетостта, по Национална програма „Активиране на неактивни лица” с място на работа дирекция „Бюро по труда” – Ботевград:


Минимални изисквания:


- образование – средно


- професионален опит – не е задължителен


- работа с компютър (Microsoft office) на добро ниво


Допълнителни изисквания, носещи предимство на кандидатите:


- знания в областта на : законодателната уредба в областта на заетостта, образованието, социалното подпомагане и др., както и знания за програми и насърчителни мерки, финансирани от държавния бюджет;


- умения за обобщаване и анализиране на информацията, за проучване и обобщаване на различни практики, проблеми и алтернативни решения, комуникативност, умения за общуване, работа в екип;


- владеене на чужд език;


- професионален опит, свързан с реализацията на програми и проекти на пазара на труда, и/или с подпомагане на услуги на физически лица в областта на заетостта, образованието и социалното подпомагане.


Длъжността се заема по трудово правоотношение за срок до приключване на Национална програма „Активиране на неактивни лица”


Информация за длъжността:


Идентифицира групите от неактивни и обезкуражени лица и техните потребности чрез провеждане на неформални индивидуални и групови срещи; Инициира и участва в организирането и провеждането на информационни кампании с неактивни и обезкуражени лица за информирането им относно нормативната уредба, правата и задълженията на търсещите работа лица и услугите по заетостта в дирекция „Бюро по труда”; Мотивира и консултира неактивни и обезкуражени лица з а активно поведение на пазара на труда, регистрация и ползване на услугите на дирекция „Бюро по труда”; Идентифицира съществуващи пречки пред лицата да си намерят и да започнат работа и ги подпомага за преодоляването им като ги насочва към други услуги предоставени от дирекция „Бюро по труда”.


Основна месечна заплата на длъжността е 750 лв., като възнагражденията на служителите се финансират изцяло от Национална програма „Активиране на неактивни лица”.


Провеждане на подбор: по документи, решаване на тест и интервю.


Необходими документи за кандидатстване:


- заявление за участие в подбор – по образец;


- ксерокопия на документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;


- ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (трудов, служебен, или осигерителен стаж);


- декларация по образец (образец 1 и образец 2);


- автобиография (CV) – европейски формат.


Документите могат да бъдат получени на място в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.


Контакти: Кандидатите подават лично или чрез упълномощен от тях представител документи за участие в подбора в дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.


Краен срок за подаване на документите: 14 дни след обявяване на подбора на Интернет страницата на дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.