Предложението за повторно обявяване на конкурс за избор на управител на МБАЛ Ботевград  е под №6 от дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, насрочено за 29 април 20201 год. от 17:00 часа.


Припомняме, че в проведения през миналата година конкурс за управител на ботевградската болница документи за участие подадоха четирима кандидати. Всички бяха допуснати до втори етап, в който трябваше да представят концепция за развитие на лечебното заведение за тригодишен период. Двама от тях стигнаха до събеседване, но управител не бе избран. И двамата кандидати получиха средноаритметични оценки на разработките и от събеседване по-ниски от много добър 4,50.


И този път местният парламент, като принципал на болницата, трябва да се произнесе по докладната записка. Условията към кандидатите за длъжността ще бъдат следните: да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователно-квалификационна степен „магистър“ по икономика и управление с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл.43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекари или икономисти, а кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър“ по медицина, да имат придобита основна специалност; да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.


Освен необходимите документи, кандидатите ще трябва да представят и защитят „писмена разработка на бизнес-програма” за развитие на дейността на МБАЛ – Ботевград" за тригодишен период. 


Ако докладната записка с това предложение бъде одобрена от общинските съветници, кандидатите ще подават документи за участие в конкурса до 17:30 часа на 18.06.2021 год. в информационния център на Община Ботевград.