Община Ботевград обяви днес обществената поръчка за дългоочаквания ремонт на „Многопрофилна болница за активно лечение“ – Ботевград. Цел на дейностите ще бъдат въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградите на болницата – блокове 1, 2 и 3. С реализирането на инвестиционния проект ще се решат основни задачи от комплексен характер, направени при съставяне на техническите паспорти на сградите и при извършване на цялостното им енергийно обследване.


С изпълнение на мерки ще се повиши енергийната ефективност на болничния комплекс , ще се намалят топлинните загуби и разходите на енергия при експлоатацията на сградите и ще се постигне стандарта за клас „В” на годишен специфичен разход на първична енергия на единица площ. (Понастоящем при обследването показателят отговаря на клас „Е“)


Планирани са за изпълнение всички посочени в техническите паспорти на сградите задължителни мерки, които се отнасят до осъвременяване и правилно функциониране на инженерните мрежи и съоръжения и безопасната им експлоатация, задължителни мерки за осигуряване на сградите при пожар и осигуряване на евакуацията на пациенти и персонал, качествено подобряване на характеристиките на болничните сгради, свързани с достъпа на лица с физически увреждания и затруднения.


Ще бъдат извършени строително-ремонтни работи, необходими за привеждане на вътрешната организация на болничните отделения в съответствие с изискванията на съвременните хигиенни и медицински стандарти.


Обхватът на предвидени дейности в инвестиционния проект на строежа за блокове 1, 2 и 3, включени в предмета на обявената обществена поръчка, се състои в изпълнението на строително-монтажни работи по:


Внедряване на енергоспестяващи мерки и мерки, имащи за цел повишаване на енергийната ефективност на болничния комплекс по време на експлоатация, в т.ч.: подмяна на външната дограма – врати и прозорци; полагане на ефективна топлоизолация на ограждащите конструкции на сградите; монтаж на допълнителни газови котли и монтаж на вентилаторни конвектори; електрически строително-ремонтни работи; ремонтни работи по част „Водоснабдяване и канализация“ и други;


Изграждане на достъпна среда и обслужване на лица с физически затруднения, в т.ч.: изграждане на нова рампа; изграждане на санитарни възли за лица с физически затруднения; разширяване на размерите на входните врати в помещенията; изпълнение на мерки по евакуация и безопасност при пожар, в т.ч.: подмяна на вратите по пътищата на евакуация със самозатварящи се врати; осигуряване на всички помещения с пожаротехнически средства за първоначално гасене на пожари; привеждане в съответствие с изискванията на Наредба I-з 1971 от 2009г. на всички вертикалните пътища за евакуация; изграждане на цялостна мрежа на евакуационното осветление в съответствие с маршрутите за евакуация; изграждане на цялостна система за пожароизвестяване; изграждане на брандмауери и обособяване на защитени зони и осигуряване на всички инженерни мрежи и съоръжения за предотвратяване на аварии, при които би възникнал пожар;


Част „Електрическа”, в т.ч.: външно ел. захранване; вътрешно ел. захранване; силова инсталация; осветителна инсталация; слаботокови инсталации и заземителна и мълниезащитна инсталации;


Част „ВиК”, в т.ч.: питейно-битов водопровод; противопожарен водопровод и канализация;


Част „Конструктивна”, в т.ч.: изграждане на рампа за хора в неравностойно положение; монтиране на дизел генераторен агрегат /ДГА/; проверка на изискванията на производителя относно фундамента и при необходимост – направа на корекция на проектното решение и проверка за съществуващи инженерни мрежи в близост до мястото на изкопа.


Прогнозна стойност на поръчката е 2 916 666,67 лева без добавен ДДС. Средствата са осигурени от държавния бюджет.  


Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 16 юни 2021 г. - сряда.


Повече информация за обявената обществена поръчка ще откриете ТУК.