Уважаеми дами и господа, каним Ви на пресконференция, във връзка със стартиране на дейностите по проект „Преход към кръгова икономика чрез компостиране в домакинствата и в пилотни училища в община Етрополе“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съгласно Договор за БФП № BG16M1OP002-2.009-0037-C01.


Общата стойност на проекта е 384 836,60 лв. – като 327 111,12 лв. се осигуряват от Европейския фонд за регионално развитие и 57 725,48 лв. са национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.


Целта на събитието е да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с напредъка на проекта, цели, дейности и очакваните резултати от реализацията.


Пресконференцията ще се проведе на 14.06.2021 г. /понеделник/, от 15:00 часа в Мултифункционалната зала на Община Етрополе, гр. Етрополе в сградата на НЧ  „Тодор Пеев 1871“, ет. 1.


Очакваме Ви!


За информация:
Община Етрополе
гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ № 1
тел: 0720 68 222
web: http://www.etropolebg.com/