Във връзка с реализацията на проект „Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград”, през месец август 2021 г. Община Ботевград ще разкрие две нови социални услуги - „Център за обществена подкрепа” и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”, където ежедневно потребителите ще имат безплатен достъп до предлаганите дейности.


Заявления и насочване за ползване на новите социални услуги се подават в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Ботевград, отдел „Закрила на детето“ с адрес: гр. Ботевград, ул. „Свобода“, № 1.


1. „Център за обществена подкрепа”/ЦОП/:


Социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти при развод/раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.


Услугата е почасова, като екипът се състои от следните специалисти: психолог, медицинска сестра, социален работник, логопед, педагог, юрист.


Допустими потребители на услугата ЦОП:


Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;


Деца в услуги от резидентен тип, както и в приемни семейства;


Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които е преценено, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;


Кандидати или вече одобрени приемни семейства;


Кандидати или вече одобрени осиновители;


Лица - бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата  ЦОП;


Лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от ЦОП;


2. „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” (ДЦПДУТС):


Обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения, чрез: музикотерапия, кулинарна терапия, арт терапия, хипотерапия, мобилна социална услуга;


Услугата е полудневна и/или почасова, като екипът се състои от специалисти по прилагане на съответните терапии.


-Допустими потребители на услугата ДЦПДУТС: 


-Деца с увреждания от 0 до 18 години;


-Семействата на деца с увреждания от 0 до 18 години, които са потребители на услугата; 


За допълнителна информация може да се обръщате към:


Дирекция „Социално подпомагане” – град Ботевград;


Общинска Администрация – Ботевград на следните телефони: 0723/69 131; 0723/69 135