Считано от днес кметът Иван Гавалюгов налага ограничителни мерки срещу разпространението на COVID-19 на територията на община Ботевград. 


 „За първи път ще се възползвам от възможността, дадена ми от закона, да наложа ограничителни мерки на територията на община Ботевград. За да няма недоразумения между хората, които планират някакви мероприятия и събития, но излиза заповед – централно, от министъра на здравеопазването, че тези дейности се забраняват, на следващия ден пък се отменят или се променят параметрите, което внася объркване, и за да се опитаме да минимизираме разпространението на заразата в нашата община, считано от днес налагам забрана за провеждането на мероприятия, свързани с тържества и чествания от различен характер, на закрито и открито за повече от 50 човека. Това означава, че заведенията, които  приемат резервации за организирано мероприятие, трябва да се съобразят с това изискване, т.е. да не допускат повече от 50 човека. Успоредно с това заведенията могат да провеждат своята рутинна дейност по обслужване на други клиенти при спазване на всички противоепидемиологични мерки. Мисля, че по този начин не налагаме рестриктивни мерки. Даваме възможност на хората, които са планирали някакви мероприятия, да си ги проведат, но в намелен състав“, обясни кметът Иван Гавалюгов.


Също от днес градоначалникът налага забрана за провеждане на чествания и други тържествени мероприятия на открито в обществени пространства.  


Заповедта ще бъде в сила до 31 юли. „Съобразно развитието на обстановката, ще преценя дали да удължа заповедта или нейното действие ще спре с изтичане на определения срок“, допълни кметът Гавалюгов.


Публикуваме пълния текст на заповедта, която ни бе предоставена от Община Ботевград:  


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63 от Закона за здравето, във връзка с Решение № 482 на Министерския съвет на РБ от 15.07.2020 г. за удължаване на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет на РБ от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и предложение на Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на мерки на територията на страната и във връзка с Заповед №РД-01-405/15.07.2020 г. и Заповед №РД-01-399/12.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването НАРЕЖДАМ:


I. Считано от 00:00 ч. на 18.07.2020 г. на територията на община Ботевград се въвеждат следните противоепидемични мерки:


1. Забранява се провеждането на празненства и други групови събирания, свързани с консумация на храни и напитки в обществени пространства (улици, тротоари, зелени площи и други);


2. Въвежда се ограничение до 50 човека в бройката на участниците в групови празненства (в т.ч. сватби, кръщенета, балове, рождени и имени дни и други празненства) в закрити и открити пространства на всички заведения за хранене и развлечения, дискотеки, нощни клубове и други, както и в други частни имоти.


Заповедта е в сила до 00:00 на 01.08.2020 г.


II. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефка Граматикова - секретар на община Ботевград, началника на РУ на МВР - Ботевград, служителите на отдел „Контрол по сигурността на обществения ред“, кметовете на кметства и кметските наместници от община Ботевград.


Настоящата заповед да се сведе до знанието РЗИ - Софийска област и всички останали заинтересовани лица чрез средствата за масово осведомяване.


Копие от настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение.