През изминалата седмица стана ясно, че в Общински съвет  е внесена докладна записка, с която Община Ботевград иска от местните депутати одобряване на проект на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 до КМ 196+577“. Процедурата има за цел промяната на предназначението на отчуждените имоти, влизащи в обхвата на обекта, които са в землищата на Врачеш и Ботевград.


Проектът е съгласуван с: РИОСВ - София, „В и К“ – София ЕООД, „ЧЕЗ разпределение България“ АД, БТК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, РЗИ – Софийска област и СГКК – Софийска област.


Докладната записка ще бъде разгледана от общинските съветници на редовното заседание на ОбС, което ще се състои на 29 юли от 17 часа.